Vybrané spôsoby a metódy merania a hodnotenia regionálnych disparít

Title (EN): 
Selected process and methods measurement and evaluation of regional disparities
Vydání: 
Abstrakt: 
Cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehlaď o často používaných metódach merania regionálnych disparít. Bližšie rozoberáme variačný koeficient, smerodajnú odchýlku, Giniho koeficient a bodovú metódu. Zamerali sme sa na ich silné a slabé stránky a možnosti ich využitia pri meraní regionálnych disparít. Ku každej jednej metóde sme sa snažili o čo najširší prehľad autorov, ktorý danú metódu využívajú.
Abstract (EN): 
The aim of this paper is to provide overview of frequently used methods for measuring regional disparities. Closer attention is paid variation of variation, standard deviation, Gini coefficient and point method. We focused on their strengths and weaknesses and their applicability for measuring regional disparities. For each method, we tried to provide the broadest possible view of authors that use that method.