Podpora rozvoje a propagace cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Title (EN): 
Support for the development of tourism in the Hradec Kralove Region
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá podporou rozvoje cestovního ruchu v Královehradeckém kraji (dale jen v kraji). V rámci destinací je nezbytné koordinovat činnosti jednotlivých subjektů cestovního ruchu z důvodu dosažení harmonického rozvoje. Vzhledem k tomuto faktu roste důležitost správného marketingového řízení a dobré organizační struktury destinačních společností. Autorka tohoto článku ( dale jen autorka) se proto bude zabývat řízením cestovního ruchu a jeho organizačním uspořádáním v rámci kraje. Z pohledu organizace cestovního ruchu jsou klíčovými subjekty oddělení cestovního ruchu jež je součástí Krajského úřadu Královehradeckého kraje a dále osm destinačních společností. Článek se zaměří na současný stav a návrhy doporučení propagace cestovního ruchu, které by organizaci a řízení cestovního ruchu v Královehradeckém kraji podpořilo.
Abstract (EN): 
The article deals with the support of tourism development in Hradec Kralove region. Within destinations, it is necessary to coordinate the activities of individual tourism entities in order to achieve a harmonious development of destination. Given this fact is also increasing the importance of proper management and good organizational structure destination companies. The author of this article will therefore deal with the management of tourism and its organizational structure within the Hradec Kralove Region. From the perspective of tourism organizations in the region, there are key players in tourism department which is part of a regional authority and further eight destination companies. The article focuses on the current status of the recommendations and suggestions of tourism promotion that the organization and management of tourism in the Hradec Kralove region supported.