Reintegrace území vojenského újezdu Brdy pod civilní správu a problém zajištění bezpečnosti na tomto území: případová studie

Title (EN): 
Re-integration of the Military Training Area "Brdy" into Civilian Administration and Issue of Providing Security in this Area: a Case Study
Vydání: 
Abstrakt: 
K 1. 1. 2016 zanikl jeden z pěti vojenských újezdů, které od konce Studené války sloužily v České republice k výcviku ozbrojených sil. Šlo o vojenský újezd Brdy. Jeho území bylo zpět integrováno pod civilní správu. Území původně spravované jen Ministerstvem obrany, které bylo odpovědné cestou újezdního úřadu, Vojenské policie, Armády ČR (vojenské hasičské jednotky) a státního podniku Vojenské lesy a statky České republiky za zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti zdraví, života osob a majetku nacházejících se na tomto území, bylo rozděleno mezi dva kraje a připojeno ke katastrům 27 obcí. Na části území vznikla chráněná krajinná oblast. V důsledku této fragmentace vzrostla komplexnost prostředí pro zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na tomto území.
Abstract (EN): 
By the end of 2015, the number of military training areas used for training of the Czech Armed Forces was reduced from five to four. The administration area of military district Brdy was re-integrated into civilian administration of two regions and one nature preservation. Besides, the original administrative territory was assigned to 27 municipalities. From such a point of view, the security environment has gotten more complex because public order and internal safety in the territory used to be provided by Ministry of Defence and its executive body, e.g., Military police, Czech Armed Forces (a military fire protection unit), and more actors participate in. This rise of complexity was caused by an excessive fragmentation of original territory.