MOTIVACE KE STUDIU A KARIÉRA STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE: VÝSLEDKY PRŮZKUMU 2017

Title (EN): 
MOTIVATION TO STUDY AND CAREER OF STUDENTS AND GRADUATES OF THE COLLEGE OF REGIONAL DEVELOPMENT: RESULTS OF THE SURVEY 2017
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek shrnuje výsledky dotazníkového šetření autorů zaměřeného na motivaci ke studiu na vysoké škole a možnosti uplatnění na trhu práce studentů a absolventů Vysoké školy regionálního rozvoje. Dotazníkové šetření bylo realizováno od února do května 2017 v rámci projektu Názory absolventů a studentů na uplatnění znalostí/kompetencí získaných na Vysoké škole regionálního rozvoje v praxi (IGA_Z9_02_2015) podporovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy regionálního rozvoje. Respondenty byli studenti a absolventi prezenčního a kombinovaného bakalářského studia na Vysoké škole regionálního rozvoje. Relevantní údaje se podařilo získat od 315 studentů a 116 absolventů. Analýza dat byla založena na výpočtu relativních četností (jako podíl na celkovém počtu studentů a absolventů) a vyhodnocení rozdílů v odpovědích studentů a absolventů s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. Výsledky podporují předpoklad, že současná generace studentů a absolventů vysokých škol studuje, aby dosáhla úspěchu v budoucnosti, ale že vykazuje poměrně vysoká očekávání týkající se práce a kariéry, která mohou omezit její zaměstnatelnost, nebude-li disponovat odpovídajícími praktickými zkušenostmi a sociálním návyky
Abstract (EN): 
The paper summarizes the results of the authors' questionnaire survey focused on motivation to study at university and on employment opportunities of students and graduates of the College of Regional Development. The questionnaire survey was conducted from February to May 2017 within the project Opinions of graduates and students on the application of knowledge/competencies acquired at the College of Regional Development in practice (IGA_Z9_02_2015) supported by the Internal Grant Agency of the College of Regional Development. The respondents were full-time and combined bachelor's students of the College of Regional Development. The relevant data were obtained from 315 students and 116 graduates. The data analysis was based on the calculation of relative frequencies (as a share from the total number of students and respondents) and the evaluation of differences of responses of students and graduates using contingency tables and chi-square tests of independence. The results support the assumption that the current generation of university students studies to succeed in the future, but it has relatively high expectations about work and career that may reduce its employability if it does not have the appropriate work experience and social habits.