Články autora

Tento příspěvek si klade za hlavní cíl zmapování využívání dvou sociálních sítí (Facebook, Instagram) mezi obcemi Plzeňského a Karlovarského kraje. Na příkladě celkem 635 obcí se ověřuje, zda je Facebook dominantně používanou sociální sítí, jakým způsobem se mezi těmito obcemi šíří aktivita na těchto médiích, jaké jsou prioritní účely využívání této formy komunikace, ale také jaké jsou územní a strukturální rozdíly v používání i na základě velikosti nebo indexu stáří obce. Díky vlastnímu důkladnému sběru dat z obou sociálních sítí a agregaci indexů efektivity využívání zjišťujeme především rozdíly v používání mezi velkými a malými obcemi a také tematické zaměření na základní informovanost obyvatel obce a propagaci kulturních akcí. Projevuje se i významný vliv nahodilosti, jež se snoubí se systematickým a strategickým používáním těchto sociálních médií.