Články autora

Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvojového potenciálu specifického pohraničního území (území bývalé železné opony, dnes Zeleného pasu) mezi Maďarskem a Rakouskem v okolí Neziderského jezera – NP Neusiedler See a Ferto-Hanság. Na základě týdenního terénního zkoumání studenty Institutu regionálního rozvoje VŠ AMBIS, které bylo provedeno v červnu 2018 v území samém, byly analyzovány rozvojové předpoklady a rozvojové problémy a vytvořen soubor návrhů opatření rozvoje tohoto území.
Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která je rozpracována v 17-ti tzv. Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) přijaly členské státy OSN v září 2015. OSN a mezinárodní společenství poprvé obecně uznalo klíčovou roli municipalit v rozvoji. Přijatá rozvojová agenda má totiž řešit problémy, které jsou především lokální. Bez aktivní participace místní samosprávy tyto problémy nelze odstranit. Jsou to právě města a obce, jež mají prostředky a schopnosti, jak zlepšit správu či plánovat a realizovat řešení na místní úrovni. Na města samotná je pak zaměřen především cíl 11 „Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce” s celou řadou dílčích podcílů či úkolů, mezi nimiž je i úkol zmírňování a adaptace sídel na změnu klimatu a odolnost vůči katastrofám. Na příkladu tří měst v České republice (Hradce Králové, Žďáru nad Sázavou a Dobrušky) bude prezentována komplexní strategie municipality přizpůsobení se dopadům změny klimatu.