Redakční vědecká rada a její statut

Vydavateli časopisu je:

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

 

 

Časopis je řízen vědeckou redakční radou. Běžný provoz zajišťuje redakce.

 

Členy vědecké redakční rady jsou:

Ing. Vladislav Bízek, Ph.D., nezávislý konzultant, Praha

Dr. Lulzim Beqiri, Ph.D., Dean- Faculty of Architecture and Spatial Planning at -UBT Prishtina, Kosova

Prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Prof. dr hab. Anna Karwińska, vedoucí Katedry sociologie, Universytet ekonomiczny v Krakowie

Assoc. Prof. Tomas Johannes Kauko, Budapest

Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT V Brně

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D., vedoucí Ústavu urbanizmu a územného plánovania, Fakulta architektury, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

doc. Ing. arch. ThLic. Jíří Kupka, Ph.D. vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., zástupkyně ředitele Centra investic, rozvoje a inovací Hradec Králové

Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Masarykův ústav vyšších studií

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., prorektorka pro rozvoj univerzity se zaměřením na strategické projekty, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

RNDr. Miloslav Novák, emeritní pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů  Ministerstvo životního prostředí ČR

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií

RNDr. Josef Postránecký, emeritní náměstek ministra vnitra pro státní službu

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.,Masarykův ústav vyšších studií

Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Oldřich Vlasák, emeritní místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, místopředseda SMO

 

Redakci časopisu tvoří:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (šéfredaktorka)

 

Iveta Šilhánková (Výkonná redaktorka)

 

 

STATUT VĚDECKÉ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

I. Působnost redakční rady

Redakční rada časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (dále jen „redakční rada“) je výkonným orgánem vydavatele časopisu.

II. Složení redakční rady

Redakční radu tvoří předseda a členové.

Předsedu, místopředsedu a členy redakční rady schvaluje Správní rada.

S hlasem poradním působí při redakční radě výkonný redaktor.

III. Úkoly redakční rady

Předseda redakční rady:

řídí práci redakční rady,

navrhuje změny ve složení redakční rady,

svolává redakční radu, předkládá návrh programu a řídí její jednání,

seznamuje členy redakční rady s připomínkami a návrhy Správní rady, týkajícími se vydávání vědeckého časopisu.

Členové redakční rady:

hodnotí obsahové zaměření jednotlivých čísel vědeckého časopisu, vydaných za období mezi jednotlivými jednáními redakční rady,

předkládají návrhy na příspěvky z jednotlivých oblastí své odborné působnosti, doporučují a získávají autory pro jejich zpracování,

publikují vlastní vědecké příspěvky,

doporučují recenzenty pro zaslané příspěvky a podle potřeby sami recenze provádějí,

předkládají náměty a připomínky k obsahové náplni a grafické úpravě časopisu,

předkládají návrhy na změny statutu redakční rady.

IV. Jednání redakční rady

Redakční rada se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát za rok.

Mimořádné jednání redakční rady se uskutečňuje na základě rozhodnutí předsedy redakční rady, na žádost redakce vědeckého časopisu nebo na žádost alespoň poloviny jejích členů.

Redakční rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. V případě potřeby je možné provést hlasování per rolam.

Na jednání redakční rady je pravidelně zván výkonný redaktor; podle potřeby mohou být na jednání přizvaní další odborníci.

Z průběhu každého jednání redakční rady se pořizuje zápis.

 

Recenzní řízení

Každý článek, který je v časoopise publikován v rámci jeho jednotlivých čísel je rezenzován dvěma nezávislými recenzenty tzv. double-blint metodou. Recenzenty pro jednotlivé články schvaluje redakční rada před každým recenzním řízením pro jednotlivá čísla. Vzor recenzního půposudku je přiložen zde.

 

Příklad citace článku:

PETRÁŠOVÁ, Viera. Regionálne stimuly pre rozvoj kreativity – cesta k zvyšovaniu regionálnej zamestnanosti [online]. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2014, 1 pp. 66-78. ISSN 1805-3246. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/ regionalnirozvoj.eu/files/2014-1-cele_cislofor_0.pdf

 

Příloha ke stažení: