Význam městských lesů pro život obyvatel v Hradci Králové

Title (EN): 
The Importance of Forests to Urban Population Lives in Hradec Králové
Vydání: 
Abstrakt: 
Masiv městských lesů v Hradci Králové bezprostředně navazuje na zastavěnou část města a na jihovýchodě ohraničuje město z celé jedné čtvrtiny. O městský majetek o rozloze 3 776 ha se stará společnost Městské lesy Hradec Králové, a.s. Tato společnost nebyla založena primárně za účelem vytváření zisku, ale aby vytvářela rekreační zázemí pro obyvatele města. V posledních letech se daří stále zvyšovat počet návštěvníků městských lesů. Dochází k postupné revitalizaci lesních cest pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a nově i pro vozíčkáře. Značené jsou trasy pro běžkaře i jezdce na koních. Na území městských lesů jsou krytá ohniště pro veřejnost, naučná i pohádková stezka, občerstvení, buduje se "Rytířské hradiště". Ani hospodářská funkce lesa není opomíjena, společnost ML HK, a.s. hospodaří přírodě blízkým způsobem, tj. po těžbě se na místě nechá několik nejkvalitnějších stromů, které zajistí po dopadu semen v následujícím roce nové semenáčky. V Novohradeckých lesích se vyskytuje i několik chráněných území.
Abstract (EN): 
Massive urban forests in Hradec Králové are immediately adjacent to urban area and are bordering the city of one entire quarter on the south-east end. The company Městské lesy Hradec Králové, a.s. takes care about an area of 3,776 hectares of city property. This company has not been established to make the biggest profit, but to create recreational facilities for residents of the city. In recent years, they still manage to increase the number of visitors to urban forests. There is a gradual restoration of forest roads for pedestrians, cyclists, in-line skaters and a newly also for wheelchair users. Marked routes are available for skiers and horse riders. In the area of urban forests there are covered fireplaces for the public, educational and fairy-tale paths, refreshment stands, and the new "Knightly settlement" is under construction. Neither the economic functions of forest is not neglected, the company ML HK, a.s . manages area in a natural way, i.e. Few finest trees are left on place after harvesting to ensure that year after the new seedlings. In Novohradecké forests there are several protected areas.