2017/04

Příloha ke stažení: 
Východiska vnitřních směrnic pochází z legislativy a jsou v souladu s patentovým zákonem v rámci spravedlivého odměňování zaměstnance při uplatňování vlastnických práv. Tento příspěvek nastiňuje mnohem širší záměr odměňování, které má zakotvenost v teorii motivace, je s ní dokonce velmi úzce spojen a dává smysl vykonávané činnosti vynálezci či zaměstnavateli v procesu celého inovačního systému. Záměrem je polemika o využití teorie motivace jako zásadního prostředku při nastavení metodiky odměňování zaměstnance s dodržením výchozí legislativy a se zaručením spravedlnosti jak pro zaměstnance (vynálezce), tak pro zaměstnavatele. Tato polemika je výsledkem vlastního šetření na základě sběru sekundárních a primárních dat, kdy v závěru je vyústěna v navrhovaná řešení při odměňování zaměstnanců s využitím několika modelů motivační teorie.
Autoři článku provedli situační analýzu migrace cizinců ve vybraných státech EU (Česká republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko) za posledních pět let. Zjistili, že dochází ke zvýšenému pohybu cizinců za prací do zemí s vyšší životní úrovní. Na základě podrobnějšího výzkumu bylo zjištěno, že migrace a imigrace cizinců se v jednotlivých státech EU značně liší. Jedná se zejména o státy, z kterých cizinci přicházejí. Z výsledků výzkumu autoři nastínili směry budoucího vývoje a migrace ve vybraných zemích EU. Autoři chtějí také zjistit rozsah a strukturu budoucích pracovních migrací a na jakých faktorech bude především migrace záviset s ohledem na strukturální nezaměstnanost.
Tento článek se věnuje charakteristikám osobností manažerů, které v poslední době v mnoha případech negativně ovlivňují politiku řízení lidských zdrojů v podniku, a tím oproti jiným manažerům nezvyšují výkonnost svých zaměstnanců. Článek také charakterizuje jednotlivé chyby manažerů, kterých se někdy i nevědomě dopouštějí, a tím negativně působí na své zaměstnance a celou personální politiku podniku.
Cílem tohoto příspěvku je představit systém bezpečnostních složek České republiky na jednotlivých úrovních. Zda se jedná o systém přípravy na každodenní výkon policejní služby v rámci středního, vyššího odborného vzdělávání nebo základní odborné přípravy nebo o rozvoj specifických dovedností členů bezpečnostních sborů vyplývajících ze studie vybraný bezpečnostní právo vysokoškolský studijní program nebo postgraduální studium. Část textu je věnována také zcela novému studijnímu programu připravenému ministerstvem vnitra pro manažery bezpečnostních sborů ve formě magisterského studijního programu MBA.
Příspěvek odráží skutečnost, že proces digitalizace představuje jednu z hlavních charakteristik současné doby, která povede k mnoha podstatným změnám v celé společnosti a jejích institucích a organizacích. Z manažerského hlediska se jako zásadní jeví potřeba vymezit a rozvíjet nový model leadershipu a implementovat nový typ organizační kultury. Oba tyto požadavky mohou být účinně naplněny aplikací teorie vyváženého leadershipu. Tato teorie nabízí model, který pomáhá manažerům lépe pochopit složitost a dynamiku jejich práce. Teorie vyváženého leadershipu se v českých organizacích úspěšně aplikuje a bylo zjištěno, že tento přístup pomáhá rozvíjet efektivní organizační kulturu.
Trasy a osy uvnitř sídla jako základní determinanty urbanistické kompozice. Urbanizační osa - významná dopravní trasa nebo souběh dopravních tahů se stává organizačním prvkem osídlení, kolem něhož se vytváří urbanizační prostor. (VÚVA, 1983). V rozvoji organismu města Brna zaujímá významnou roli trasa tramvajové linky č. 1. Článek představuje část modelového příkladu vybraného limitu území v rámci seminární práce studia základů urbanismu a ateliérové práce. Pojednává o historii a proměnách charakteru ploch, které tato linie spojuje, obsluhuje, kterými prochází.
Příspěvek shrnuje výsledky dotazníkového šetření autorů zaměřeného na motivaci ke studiu na vysoké škole a možnosti uplatnění na trhu práce studentů a absolventů Vysoké školy regionálního rozvoje. Dotazníkové šetření bylo realizováno od února do května 2017 v rámci projektu Názory absolventů a studentů na uplatnění znalostí/kompetencí získaných na Vysoké škole regionálního rozvoje v praxi (IGA_Z9_02_2015) podporovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy regionálního rozvoje. Respondenty byli studenti a absolventi prezenčního a kombinovaného bakalářského studia na Vysoké škole regionálního rozvoje. Relevantní údaje se podařilo získat od 315 studentů a 116 absolventů. Analýza dat byla založena na výpočtu relativních četností (jako podíl na celkovém počtu studentů a absolventů) a vyhodnocení rozdílů v odpovědích studentů a absolventů s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. Výsledky podporují předpoklad, že současná generace studentů a absolventů vysokých škol studuje, aby dosáhla úspěchu v budoucnosti, ale že vykazuje poměrně vysoká očekávání týkající se práce a kariéry, která mohou omezit její zaměstnatelnost, nebude-li disponovat odpovídajícími praktickými zkušenostmi a sociálním návyky
Příspěvek se zabývá personálním řízením v českých základních a středních školách s cílem definovat a diskutovat význam a systém personálního řízení v českých základních a středních školách. Dosažení tohoto cíle je založeno na analýze odborné literatury a na výsledcích dotazníkového šetření autorů zaměřeného na organizaci personálního řízení v českých základních a středních školách. Šetření bylo realizováno od ledna do března 2017. Respondenty byli ředitelé, zástupci ředitelů a další vedoucí pracovníci českých základních a středních škol. Relevantní údaje se podařilo získat od 90 respondentů. Analýza dat byla založena na výpočtu relativních četností a vyhodnocení rozdílů v odpovědích respondentů s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. Výsledky ukazují, že odpovědnost za řízení pedagogických a nepedagogických pracovníků českých základních a středních škol spočívá nejen na ředitelích škol, ale také na dalších vedoucích pracovnících škol, kteří každodenně řídí a vedou ostatní pracovníky škol.
Příspěvek se zabývá zaměstnáváním starších pracovníků a trhem práce. Problém stárnutí je vymezen jako problém demografický a sociálně-ekonomický a autoři se zaměřují na existující pracovní příležitosti a sklon zaměstnávat starší osoby. Age management organizací by měl být orientován na udržování pracovních schopností starších pracovníků a vytváření vhodných pracovních příležitostí pro starší pracovníky. Příspěvek je zpracován s využitím odborné literatury a statistických údajů Českého statistického úřadu.
Společnosti žijící v areálu centrálních And dosáhly již v předhispánském období kulturního, politického i společenského vývoje nejvyšší úrovně v rámci celé Jižní Ameriky. Na základě studia zahraničních pramenů, terénních šetření na místech samých a ve světle nových poznatků historických věd se článek soustředí se předkládaná stať společenský a urbánní vývoj v hlavních etapách vývoje předinckých společností. Práce sumarizuje a systematizuje doposud značně roztříštěné poznatky a vytváří tak prostor nejen pro holistické pochopení vývoje společností a vytváří prostor pro koumání a další komparativní analýzy různých společností a jejich vývoje.
Manažerská funkce personalistika, označovaná také jako řízení a vedení lidí, má být nedílnou součástí práce všech vedoucí pedagogických pracovníků. Jejím základním cílem je i v regionálním školství zajistit pro organizaci dostatečný počet schopných a motivovaných pracovníků, vytvořit jim odpovídající pracovní podmínky a příležitosti k rozvoji a zajistit tak dosahování cílů na úrovni jednotlivců, pracovních týmů a řízené vzdělávací organizace. Úkoly, které musí vedoucí pedagogičtí pracovníci v oblasti personální práce plnit, jsou spojeny primárně s realizovanou koncepcí personálního managementu vzdělávací organizace, se zajištěním dílčích personálních procesů a nezbytné personální administrativy. To vše se děje v reálných podmínkách vnějšího a vnitřního prostředí školy nebo školského zařízení a v konkurenci nejen s dalšími organizacemi regionálního školství. Předkládaná studie je věnována především výkonu personálních procesů v regionálním školství z pohledu samotných vedoucích pracovníků. Přináší také dílčí srovnání s relevantními odbornými zdroji.
Příspěvek charakterizuje současné trendy v rámci obsazování služebních míst a nastiňuje možný vývojový trend v souvislosti s manažerským vzděláváním příslušníků bezpečnostních sborů v České republice. Tento vývojový trend umožňuje úplné využívání zákona č. 361/2003 Sb., o Služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění doplňků a novel, zejména v otázkách souvisejících s § 19 zákona č. 361/2003 Sb., o Služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění doplňků a novel. Tento vývojový trend v sobě zohledňuje skutečnost, která obecně přijímaný fakt, že profese příslušníka bezpečnostního sboru, popřípadě policejní profese, která je jako taková velmi obsáhlá a zahrnuje natolik rozdílné činnosti, že ji (například na rozdíl od profesí ryze právnických) a nelze vázat na jeden jediný obor vzdělání, ale že na něj lze vázat jednotlivá služební místa. A dále popisuje činnost Institutu pro veřejnou správu praha s.p.o v souvislosti s tímto vývojovým trendem.