Pokyny pro autory

Příjem příspěvků probíhá průběžně na e-mailové adrese šéfredaktorky časopisu vladimira.silhankova@cvut.cz. Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla je vždy k 31. lednu, 30. dubnu, 31. červenci a 31. říjnu daného roku. Redakce si vyhrazuje právo vydat některá čísla jako specielní či monotematická.

 

Příspěvky prosím zasílejte v šabloně časopisu a zejména opatřeny:

1. Názvem v češtině (resp. slovenštině) a názvem v angličtině

2. Klíčovými slovy v češtině / slovenštině a key words v angličtině v rozsahu 3-7 slov

3. Abstraktem (jde o souhrn obsahu v rozsahu 10 – 15 řádků), a to v češtině / slovenštině i angličtině

4. Seznamem literatury a citací (prosíme dbejte o užívání zejm. vědecky uznávané literatury tj. typicky literatury zařazené do světových citačních rejstříků jako WOS nebo Scopus, tuto literaturu v sezmanu zdrojů označte)

5. V samostatném souboru prosím připojte nejdůležitější profesní informace o autorovi – v rozsahu do 10 řádků

6. Prohlášením a původnosti článku - viz příloha

Rozsah příspěvku je stanoven na min. 3 a max. 15 normostran (ve výjimečných případech může redakce povolit výjimku v rozsahu článku).

 

Hlavní příspěvky jsou recenzovány dvěma  nezávislými recenzenty. (Netýká se odborných sdělení a informací o událostech.) Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Redakce a ediční rada mají právo text odmítnout ještě před recenzním řízením z důvodů nedodržených pokynů pro autory.

Prohlášení o původnosti příspěvku - společně s příspěvkem odevzdá autor redakční radě prohlášení o tom, že příspěvek je originální a nebyl dosud nabídnut k publikování jinému vydavateli. Text prohlášení je ke stažení zde.

 

Úprava příspěvků

Články zpracovávejte dle šablony, která je ke stažení na této stránce.

Pro zdůraznění kapitol lze použít dva stupně jejich členění (např. 1. Sociodemografický přístup; 1.1. Dosavadní výzkumy).

O otištění příspěvků rozhoduje na základě recenze redakční rada. Při pochybnostech požádá redakční rada o další recenzi, pro autora anonymního. Konečné rozhodnutí o zveřejnění příspěvku je právem redakční rady, která o zamítnutí příspěvku obratem informuje autora. Recenzenti jsou vybíráni redakcí z relevantních odborníků.

Pokyny pro citování: Citace prosím uvádějte v souladu s normou ČSN ISO 690.

Zaslání příspěvků

Příspěvky ve formátu dokumentu MS Word (*.doc) nebo OpenOffice (*.odt) zasílejte v elektronické podobě na adresu e-mailovou adresu šéfredaktorky: vladimira.silhankova@cvut.cz

V případě nedodržení pokynů si redakce vyhrazuje právo příspěvek edičně upravit nebo jej vrátit k přepracování.

Publikační etika, autorská práva

Redakce časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí předpokládá, že:

• nabídnutý rukopis je originálním dílem, tj. dosud nebyl publikován a ani není současně nabídnut k publikaci jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky);

• autor/autorka (popř. autorský tým) nabízející rukopis je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu;

• pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (např. obrazové přílohy), autor/ka získal/a svolení k jeho plnému použití před nabídnutím rukopisu redakci;

• autor/ka nabídnutím rukopisu deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí a respektovat podmínky: licence Creative Commons „Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0)“

Redakce očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky).

Redakce předpokládá, že nabídnutý text, včetně názvu a abstraktu, je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.

Přetisky a sdílení publikovaného článku

Článek uveřejněný v časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí může kdokoli dále sdílet, tj. rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, a to za podmínek licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, tj.:

• Uveďte autora – je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

• Neužívejte dílo komerčně – je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.

• Nezasahujte do díla – pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit (autor však, v souladu s autorským zákonem, má i nadále právo vytvářet adaptace originálního díla).

• Žádná další omezení – nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

Další podrobnosti viz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs

Plagiátorství

Celé anebo částečné imitace (kopie) starších prací a prezentací, vydávaných za originální práci, se považují za plagiátorství. Autoři nesmí používat metodu "zkopírovat a vložit", tak aby opublikovali více prací ve více publikacích, ačkoli přidali pouze minimální, anebo žádnou novou informaci/znalost. Autoři, kteří používají významné části vlastních, již publikovaných prací, bez toho, aby poskytli náležité reference, jsou vinní auto-plagiátorstvím.

Autoři by se měli snažit vyhnout i jen drobnému plagiátorství tím, že poskytnou náležité reference k použitým dílům a dále tím, že získají potřebná svolení k použití.

Pokud bude plagiátorství prokázáno, redakční rady oficiálně kontaktují instituce autorů a jejich grantové agentury s informací o porušení akademické etiky. Navíc bude článek z časopisu stažen.

Řešení stížností

Pokud bude vznesena etická námitka, která se týká odevzdaného rukopisu anebo publikovaného článku, redakce zajistí náležité a férové vyšetření. Součástí tohoto procesu může být kontaktování autora anebo jeho instituce, tak aby námitka byla vyjasněna. Pokud bude námitka shledána odůvodněná, budou učiněny další náležité kroky (oprava publikovaného článku, jeho stažení apod.). Každá vznesená námitka anebo neetické chování bude vyšetřeno, i kdyby bylo objeveno léta po opublikování.

Pokud budou nalezeny chyby v publikaci, dojde k jejich korekci, případně ke stažení publikace.

Redakce může odmítnout rukopis i bez recenze, pokud například zjistí, že se jeho obsah netýká zaměření časopisu, kvalita rukopisu je nízká, anebo kritéria pro publikaci nejsou dodržena. Co se týče přijímaných a odmítaných článků, redakce a redakční rada nesmí být v konfliktu zájmů.

Příloha ke stažení: