Ediční rada a její statut

Vydavatelem časopisu je:

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

 

Časopis je řízen ediční radou. Běžný provoz zajišťuje redakce.

 

Členy ediční rady jsou:

Ing. Vladislav Bízek, Ph.D., nezávislý konzultant, Praha

Dr. Lulzim Beqiri, Ph.D., Fakulta architektury a prostorového plánování, UBT Priština

Prof. dr hab. Anna Karwińska, Fakulta politologie, sociologie a filosofie, Ekonomická univerzita v Krakově

Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT V Brně, emeritní profesor

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D., Fakulta architektury, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

doc. Ing. arch. ThLic. Jíří Kupka, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové

Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

RNDr. Miloslav Novák, Ministerstvo životního prostředí ČR, emeritní pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů 

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.,Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

 

Redakci časopisu tvoří:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (šéfredaktorka)

Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.

Bc. Iveta Šilhánková (výkonná redaktorka)

 

STATUT EDIČNÍ RADY ČASOPISU REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

I. Působnost ediční rady

Ediční rada časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (dále jen „ediční rada“) je výkonným orgánem vydavatele časopisu.

II. Složení ediční rady

Ediční radu tvoří předseda (šéfredaktor) a členové.

S hlasem poradním působí při ediční radě výkonný redaktor.

III. Úkoly ediční rady

Předseda ediční rady (šéfredaktor):

řídí práci ediční rady,

navrhuje změny ve složení ediční rady,

svolává ediční radu, předkládá návrh programu a řídí její jednání,

seznamuje členy ediční rady s připomínkami týkajícími se vydávání vědeckého časopisu.

Členové ediční rady:

hodnotí obsahové zaměření jednotlivých čísel vědeckého časopisu, vydaných za období mezi jednotlivými jednáními ediční rady,

předkládají návrhy na příspěvky z jednotlivých oblastí své odborné působnosti, doporučují a získávají autory pro jejich zpracování,

publikují vlastní vědecké příspěvky,

doporučují recenzenty pro zaslané příspěvky a podle potřeby sami recenze provádějí,

předkládají náměty a připomínky k obsahové náplni a grafické úpravě časopisu,

předkládají návrhy na změny statutu ediční rady.

IV. Jednání ediční rady

Ediční rada se schází podle potřeby. Ediční rada se může scházet i v online prostředí.

Mimořádné jednání ediční rady se uskutečňuje na základě rozhodnutí předsedy ediční rady, na žádost redakce vědeckého časopisu nebo na žádost alespoň poloviny jejích členů.

Ediční rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. V případě potřeby je možné provést hlasování per rolam.

Na jednání ediční rady je pravidelně zván výkonný redaktor; podle potřeby mohou být na jednání přizvaní další odborníci.

 

Recenzní řízení

Každý článek, který je v časopise publikován v rámci jeho jednotlivých čísel je recenzován dvěma nezávislými recenzenty tzv. double-blind metodou. Recenzenty pro jednotlivé články schvaluje ediční rada před každým recenzním řízením pro jednotlivá čísla. Vzor recenzního půposudku je přiložen níže.

Mezi stálé recenzenty (kromě členů ediční rady) patří např.
Mgr. Helmuth Yessid Arias Goméz, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Bc. Kamila Dolák Klemešová
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Janečka, Ph.D.
doc. Ing. Marek Jemala, Ph.D.
Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. arch. Gabriel Kopáčik
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. RNDr
doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
doc. Ing. Galina Ostapenko, CSc.
Prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
doc. Ing. Milan Půček, Ph.D.
doc. dr. ing. Alena Salašová
Mgr. Marián Sekerák, Ph.D.
Ing. Pavel Struha
doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, Ph.D.
doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.
Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D.
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

 

Příloha ke stažení: