2023/02

Příloha ke stažení: 
Článek se zabývá výzkumem celostátních nástrojů územního plánování venkovských oblastí. Přes snahu o plánování a regulaci využití území se současné venkovské oblasti v České republice stále potýkají s problémy vyplývajícími z nezvládnuté suburbanizace, nevyváženého rozvoje nebo nezajištěné infrastruktury a nejsou tak připraveny na aktuální výzvy územního rozvoje. Tyto problémy venkovských oblastí jsou patrné především ve srovnání se zahraničními příklady. Článek porovnává současné nástroje územního plánování na národní úrovni v České republice, Německu a Rakousku. Na národní úrovni jsou vytvářeny strategické rámce, koncepce, priority a zásady, které poskytují ústřední reference pro formulaci nástrojů územního plánování nižší úrovně. Podrobná analýza celostátních nástrojů územního plánování v Německu a Rakousku, jejich slovní popis a srovnání s Českou republikou poskytuje základní přehled o strategické části územního plánování venkovských oblastí v těchto zemích.
Enormní poškozování životního prostředí vede ke snahám o jeho ochranou a nastavení principů udržitelného hospodářství. V rámci EU byl přejat roce 2019 European Green Deal. Cílem článku je na základě bibliometrické analýzy identifikovat oblasti vědeckého výzkumu v rámci, kterých je řešena problematika řízení European Green Dealu. Nejvíce publikací je směřováno do oblasti enviromentálních věd a pouze méně než 11 % do oblasti ekonomické, i přes to, že se jedná o projekt s výrazným dopadem na hospodářství v celé EU. Jako nejvýznamnější byly identifikovány časopisy Sustainability a Energies. Bylo zde uveřejněno 28 % (Web of science) a 39 % (Scopus) všech publikací vztahujících se k danému tématu. European Green Deal by měl být nástrojem inovací manažerských aktivit, který zvyšuje kredit firmy a současně udržitelný rozvoj společnosti.
Tématem příspěvku je proměna brownfieldu na přírodě blízké řešení včetně efektivního využití tohoto potenciálu v důsledku klimatických změn a pro udržitelný rozvoj konkrétního regionu s důrazem na zachování biodiverzity vzniklé na ploše brownfieldu v šetřené lokalitě. Předpokladem návrhu i realizace je dobrá znalost řešeného brownfieldu, obce i blízkého prostředí zkoumaného objektu, potažmo celé funkční části zemědělského areálu, včetně praktické možnosti sledování možných rizik, která brownfield svým výskytem v sídle může způsobovat. Cílem revitalizace je navrácení plochy do přírodě blízkému stavu i celkové zlepšení životního prostředí obyvatel obce v této části mikroregionu zahrnujícího brownfield. Zajímavým zjištěním je poznatek, že rekultivační úpravou plochy brownfieldu v blízkosti sídla nemusí dojít k pouhému návratu krajiny do původního stavu či pouhému ozelenění plochy, ale revitalizace může přinést i další benefity.
Zpráva o mezinárodní konferenci NERECENZOVANÝ ČLÁNEK