2014/01

Příloha ke stažení: 
Tento článek se zaměřuje na územní plánování a s ním úzce spjaté procesy, zásady a nařízení při tvorbě územních plánů. Cílem je prozkoumat postupy, při nichž dochází k posuzování dopadů územních plánů na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí. Ve výsledku pak dojde ke zhodnocení dodržování těchto postupů u konkrétního územního plánu.
Cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehlaď o často používaných metódach merania regionálnych disparít. Bližšie rozoberáme variačný koeficient, smerodajnú odchýlku, Giniho koeficient a bodovú metódu. Zamerali sme sa na ich silné a slabé stránky a možnosti ich využitia pri meraní regionálnych disparít. Ku každej jednej metóde sme sa snažili o čo najširší prehľad autorov, ktorý danú metódu využívajú.
Předmětem článku je zhodnocení venkovského prostředí z hlediska jeho bytové funkce, podmínek a potenciálu a posouzení faktorů ovlivňujících rozvoj bydlení na venkově. Praktická stránka věci je věnována rozboru jednotlivých faktorů majících vliv na bydlení v obcích Sdružení Orlicko.
V ére súčasnej globalizácie, ekonomiky jednotlivých regiónov začínajú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu, ako národná ekonomika celej krajiny. Priestorový rozvoj, či naopak úpadok v jednotlivých regiónoch v rámci krajín V4 dokáže významným spôsobom ovplyvniť makroekonomickú výkonnosť hospodárstva krajiny ako celok. V rámci regionálnej štruktúry krajín V4, existujú pomerne značné rozdiely v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov, čo môže byť podmienené i priestorovým aspektom územia. Priestorové väzby medzi regiónmi ovplyvňujú lokalizáciu výrobných faktorov na svojom území v zmysle ich koncentrácie v rozvinutých regiónov a dekoncentrácie zo zaostávajúcich regiónov, alebo ich koncentrácie len v určitých oblastiach zaostávajúcich regiónov. Lokalizačné podmienky ďalej ovplyvňujú vznik a koncentráciu rôznych firemných odvetví v priestore regiónu a vedú k multiplikácii výrobných a obchodných väzieb. Vďaka pôsobeniu týchto väzieb dochádza ku kumulácii finančného kapitálu a tvorbe kapitálových kapacít, ktoré umožňujú prelievanie obchodných väzieb cez regionálne a národné hranice štátu. Regionálny export sa tak stáva zdrojom dôchodku s vysokou pridanou hodnotou, ktorý pozitívne vplýva na hospodársky rast a rast konkurencieschopnosti regiónu. Príspevok sa zaoberá analýzou územnej previazanosti ekonomík regiónov v rámci krajín V4, ktorú možno na základe empirických výsledkov skúmania hodnotiť ako štatisticky významnú. K uvedeným výsledkom taktiež prispieva výberové skúmanie exportnej pozície Slovenskej republiky, identifikujúce významne exportujúce odvetvia, ktoré prispievajú ku kladnému saldu platobnej bilancie bežného účtu regiónu a tým pádom k regionálnemu dôchodku a rozvoju.
Článok analyzuje súčasné možnosti samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni podporiť kreatívne činnosti. Na základe ekonomických nástrojov používaných na miestnej a regionálnej úrovni poukazuje na konkrétne možnosti motivovať tvorivé osoby k podnikaniu so svojimi vedomosťami a zručnosťami. Praktické príklady poukazujú na potenciál zvýšenia regionálnej zamestnanosti na základe vytvárania malých tvorivých dielní, ktoré môžu mať veľký význam pre rozvoj turistického ruchu a tiež vytvárať miestne produkty s možnosťou ich exportu do zahraničia.