2021/02

Příloha ke stažení: 
Problematika revitalizácie a rozvoja sídlisk naberá v našich končinách na význame, v praxi však nezriedka naráža na otázku, či vôbec a akým spôsobom môžu mať predstavitelia miest a obcí, odborníci a najmä plánovači na dianie na sídliskách reálny vplyv. Tento článok sa na položenú otázku pozerá z troch perspektív, a to cez optiku vymedzených časových úsekov, kontinuálneho vývoja a jednotlivcov. Poukazuje na to, že výber perspektívy zásadne mení naše vnímanie skúmaného javu/aspektu aj jeho kontextu, a že každá z uvedených troch perspektív upozorňuje plánovačov iné možnosti a nástroje.
Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. Současně jsou již některé lokality přetížené a negativně se projevují na životním prostředí, krajině i na životu místních obyvatel. Je proto zapotřebí usměrňovat tzv. „mass tourism“ a vytvářet podmínky pro uplatnění nových trendů v nabídce tuzemského cestovního ruchu. Jednou z možností je venkovský šetrný turismus.
Výkon stavebnej kompetencie bol procesom decentralizácie verejnej správy na Slovensku delegovaný zo štátnych orgánov na obce bez ohľadu na ich veľkosť. Stavebným úradom na Slovensku je podľa súčasného stavebného zákona každá jedna obec. V Českej republike sa stavebným úradom stala obec, ktorá mala na výkon tejto kompetencie predpoklady v zmysle kategorizácie obcí. Stavebná kompetencia je administratívne veľmi náročnou kompetenciu, ktorá si vyžaduje neustálu reflexiu v svojej pôsbnosti. Malé stavebné úrady na Slovensku nezvládajú vykonávať túto kompetenciu – finančne, personálne, materiálno technicky. Stavebné úrady v Česku tiež majú problém s výkonom tejto kompetencie, čo je potrebné riešiť. Na Slovensku ale aj v Česku sa aktuálne rieši otázka prijatia novej legislatívny, ktorá by výkon stavebnej kompetencie zefektivnila. Podľa doposiaľ dostupných informácií však pôjde o dosť zásadné zmeny, protredníctvom ktorých výkon stavebnej komptencie na Slovensku bude spätne transferovaný z obcí na štátne orgány, a v Česku budú kompetencie ponechané aj obciam III. kategórie, aj štátnym orgánom. To či tento krok bude efektívny pre spoločnosť, je doposiaľ otázne.
Miestne samosprávy so zaužívanými nástrojmi riadenia nemôžu odolávať súčasným vonkajším - politickým, legislatívnym, ekologickým a najmä ekonomickým a vnútorným krízam. Preto je potrebné analyzovať faktory nevyhnutné pre účelné, efektívne a hospodárne riadenie miestnej samosprávy vo vzťahu k riešeniu problémov a následný sociálnoekonomický rozvoj. Pre úspešné riadenie obcí a regiónov, kariérny rast manažmentu je potrebné podľa štandardov kompetencií prispôsobovať aj vzdelávacie programy. Úlohou predstaviteľov samospráv, je aj sceliť jednotlivcov do funkčného celku, pomocou manažérskych metód, nástrojov a budovaním dobrých medziľudských vzťahov, základom čoho je otvorená komunikácia, empatia a pripravenosť prijať nové poznatky t.j. učiť sa. Cieľom príspevku bolo zmapovať názory primátorov/starostov, poslancov a vedúcich pracovníkov t.j. manažmentu miestnej samosprávy na vzdelanie a kvalifikačné predpoklady, identifikovať vplyvy, súvislosti a oblasti, ktoré môžu mať vplyv na efektívnosť hospodárenia miestnej samosprávy. Cieľ príspevku vyústil do 7 výskumných otázok, na zodpovedanie ktorých bol vykonaný primárny výskum. Jeho výsledky boli spracované vedeckými metódami bližšie špecifikovanými v texte.
Recent data show intensification of climate change phenomena, such as more frequent heavy rains and rising sea levels with consequent impacts on cities. Since the 2018 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report outcomes are not positive, and a significant change is needed to keep the increase of temperature below 2 Celsius Degree, the United Nations are pushing to accomplish the Sustainable Developments Goals (SDGs). This report investigates how Nature-based Solutions (NbS) for green and blue infrastructure can help meet the SDGs, focusing primarily on Goal 11 (Sustainable and Resilient Cities) and how the situation is for the accomplishment of SDG11 among the European countries. European Research and Innovations Agenda promotes the use of NbS in green and blue infrastructure since more natural and easy solutions to maintain. In conclusion, some NbS are shown as potential uses for the urban environment considering the future projection of floods at the European level.