2023/04

Příloha ke stažení: 
Článek popisuje rozvoj agrovoltaiky z hlediska ekonomických, politických, legislativních a geografických proměnných a diskutuje agrovoltaiku z hlediska více perspektiv různých aktérů a jejich zájmů. Vyhodnocuje agrovoltaiku pomocí konceptu ESPECT –TODS, tedy 6 pilířů trvalého udržitelného rozvoje a os vyjadřující dominanci a podřízenost, temporalitu a prostorovost. Téma je aktuální díky změnám v technologii, v energetickém mixu ČR i z hlediska platnosti nové legislativy a nutnosti jejího výkladu (zejména výkladu veřejného zájmu v oblasti fotovoltaiky). Agrovoltaika může být řešením zajištění energie a zároveň zemědělské produkce, pokud bude používána v souladu s dalšími funkcemi krajiny a venkova. Cílem je prohloubení poznání a vyváženost diskurzů, aby byly naplněny cíle územního plánování z hlediska harmonického využití území.
From the beginning of human existence, housing is considered one of the basic elements for survival and protection from difficult natural conditions. The purpose of this research is to treat underground homes, as a efficient living and nature protected like a new concept of living in Kosovo. In addition, the study will seek to discover the underground houses that were developed in Switzerland, and UK, China, etc. The research is intended to serve as a basic, basis for informing the typologies which can be applied in the territory of Kosovo, advantages, and disadvantages of the underground houses. The work has analyzed the comparison of the built houses, the construction law, the territory of Kosovo and the project proposal which can be applied based on the results of the questionnaire to the citizens of the country. The purpose of the addressed research is to analyze how suitable the changes in terms of housing can be according to the real terrain of Kosovo and based on the results of the research from the questionnaire of the country's residents. The determination of the typology of the construction of underground houses is based on the terrain of the country and the protection of green spaces. The method used for the obtained results of the research is the quantitative method. With the construction of underground houses, nature protection and green areas, it will be helped to preserve the quality of the air and may contribute to the fight against climate change.
Od dubna do prosince roku 2023 realizovali pracovníci Masarykova institutu vyšších studií ČVUT v Praze v rámci České zahraniční pomoci financované Ministerstvem zahraničí ČR a Českou rozvojovou agenturou projekt mezinárodní univerzitní spolupráce "Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska".