Vítejte na stránkách elektronického časopisu

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Posláním odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí je vytvořit odbornou platformu propojující akademickou sféru s širokou odbornou veřejností věnující se problematice regionálního rozvoje ve všech jejích aspektech.

Cílem časopisu je sdílení výsledků výzkumu a praktických zkušeností z oblastí:

- teoretické zkoumání v oblasti prostorových, environmentálních a socioekonomických aspektů rozvoje,

- techniky územního, strategického i ekonomického plánování pro rozvoj regionů a sídel,

 

- problematika tvorby a implementace rozvojových dokumentů v praxi.

 

Časopis je rozdělen na část hlavních odborných recenzovaných článků, které jsou obsahem jednotlivých jeho čísel  a na odborná sdělení uvedená ve zvláštní sekci. Dále časopis přináší informace o zajímavých akcích a událostech v oboru regionálního rozvoje. Časopis je určen široké odborné veřejnosti od akademické sféry přes pracovníky státní správy a samosprávy a všech institucí a odborných konzultačních firem věnujících se problematice regionálního rozvoje až po studenty souvisejících oborů.

Vydavatelem časopisu, který vychází 4x ročně je nově Masarykův ústav vyšších studií. Časopis je zařazen v Databázi ERIH+, na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a v seznamu elektronických časopisů Národní technické knihovny. Časopis vychází od počátku roku 2012 a jeho stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR. Časopis usiluje o zařazení do databáze SCOPUS.

ISSN 1805-3246

 


Úvodní slovo emeritního místopředsedy Europarlamentu Oldřicha Vlasáka

Vážení čtenáři,

každého z nás zajímá, jaké události se odehrávají v místě, kde žijeme. Upravený park s novými lavičkami, opravený chodník, nové hřiště pro maminky s dětmi, nová autobusová zastávka, rekonstruované obchodní centrum, nově postavený bytový dům, revitalizovaná stará továrna či opravený zámek nebo kostel, to všechno jsou projekty, které kontinuálně pozměňují tvář území, ve které se pohybujeme. Tyto a další projekty by se však neměly realizovat nahodile, měly být součástí dlouhodobějších plánů rozvoje území.

Územní a regionální rozvoj je proto z pohledu obcí a měst klíčovou praktickou i teoretickou disciplínou. Mé zkušenosti z Evropy i ze světa jednoznačně dokládají, že v České republice máme být v tomto ohledu na co hrdi. Zatímco v řadě světových metropolí se tvář území často nekontrolovaně mění občanům a jejich voleným zástupcům doslova před očima, u nás doma díky dlouhé tradici územního plánování nové projekty až na drobné výjimky vznikají v širším územním kontextu, do kterého zapadají.

Ostatně mé rodné město Hradec Králové je toho krásným příkladem. Právě v Hradci má tradice územního plánování více než dvousetletou tradici a díky vizionářům, jakými byl starosta František Ulrich a především architekt Josef Gočár, získalo město dříve potenciál, na němž staví dodnes. Možná i díky této historii Hradec opakovaně získává titul místa s nejlepšími podmínkami pro život v naší republice. A to říkám se vší vážností jako člověk, který je na radnici určeným zastupitelem pro zpracování územního plánu.

Tím, jak se naše společnost mění, mění se i její potřeby a nároky, mění se také tvář našich sídel. Jak akademici, tak praktici musí mít prostor pro praktickou výměnu názorů, co je v tomto ohledu nejlepší praxe, musí mít prostor pro teoretickou diskusi nad dalším vývojem územního a regionálního rozvoje. V tomto ohledu je odborný recenzovaný časopis, kterým listujete, zcela unikátní pomůckou. Ostatně věřím, že se časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí zcela jistě brzy zařadí mezi obdobné  zahraniční akademické a vědecké časopisy jako jsou například Journal of Geography and Regional Planning, Handbook of Regional and Urban Economics nebo Landscape and Urban Planning.

Přeji mu v tomto ohledu mnoho úspěchů.

Vám pak přeji zajímavé čtení,

Ing. Oldřich Vlasák

emeritní místopředseda Evropského parlamentu

místopředseda Svazu měst a obcí České republiky