2012/01

Příloha ke stažení: 
Článek se zabývá charakterem zástavby a jejím vlivem na místní ekonomiku. Na vybraném příkladu města se snaží vytvořit prostorovou a ekonomickou analýzu jednotlivých typů prostorových struktur a zjistit, jaké ekonomické nároky klade na municipální rozpočet.
Článek pojednává o historii děčínského zámku z pohledu památkové péče a věnuje se postupu obnovy zámku, jejímu popisu, dále tomu jaké bude budoucí využití a uživatelé objektu. Následuje srovnání s postupem obnovy zámku Nové Hrady. Závěr obsahuje zhodnocení přístupů, ke kterým se při obnově zámku Děčín přistoupilo, návrhy na zlepšení postupu obnovy, která má již stanovený průběh.
Tento text se zabývá možnostmi participace veřejnosti v procesu územního plánování na příkladech konkrétních českých měst a obce. Cílem textu je porovnání způsobu a míry zapojení občanů v procesu územního plánování u různě velkých sídel a dále potom analýza využití participativních metod u jednotlivých sledovaných sídel v Olomouckém kraji.
Článek se zabývá problematikou suburbanizace obcí v působnosti obce s rozšířenou působností Pardubice a to z pohledu jejích možných příležitostí nebo hrozeb. Práce se pokouší nalézt hranici, kde suburbanizace přechází z rozvojové příležitosti obce v hrozbu jejího dalšího fungování. Pro nalezení tohoto přechodu je využita ekonomická analýza spočívající v korelaci počtu obyvatel a s nimi souvisejících daňových příjmů a výdajů obce s ekonomickými aspekty fungování obce.
Při utváření cen nemovitostí sehrává podstatnou roli celá řada faktorů, a to i v prostředí České republiky. Kvalita životního prostředí je často zmiňována jako jeden z významných faktorů. Práce zkoumá vliv kvality životního prostředí zastoupenou hodnotami znečištění ovzduší, která je korelována s průměrnými kupními cenami bytů a stavebních pozemků na úrovni bývalých okresních měst v České republice za účelem zjištění míry závislosti.