2019/03

Příloha ke stažení: 
Participace je aktuálním tématem v praxi strategického plánování, k čemuž přispívá i převážně pozitivní hodnocení v rámci vědecké a odborné literatury, která chápe zapojování veřejnosti jako nástroj napomáhající ke zvýšení efektivity a transparence. Tento článek představuje výsledky šetření zaměřeného na použití participativních technik ve strategických plánech územních jednotek v Ústeckém kraji na následujících úrovních: kraj, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí a obce samotné. Hlavním cílem bylo zjistit, zda byly použity techniky participace, jaké metody pro zapojení veřejnosti byly zvoleny a jací aktéři byli zapojeni – zda občané samotní, nebo veřejnost v zastoupení organizacemi a další. Z výsledků vyplývá, že deklarovaná míra využití participativních metod ve strategickém plánování je nízká a často se omezuje jen na vybrané metody participace.
Článek je věnován problematice bytové výstavby podporované z veřejných prostředků v malých venkovských územích, kde je omezená nabídka pracovních příležitostí, nedostatečná dopravní obslužnost, včetně služeb pro občany. Vycházíme-li z předpokladu, že stavby pro bydlení pořizuje investor z veřejného sektoru, který musí postupovat v duchu účelnosti, efektivity a hospodárnosti, zúžíme segment výstavby na sektor nájemních bytů. Dnešnímu trhu nemovitostí dominují levnější, malometrážní byty, univerzálního designu, s možností upravitelnosti a slučování bytových jednotek a změny dispozičního uspořádání bytu v souladu s proměnlivými potřebami nájemníků. Zajímavým modelovým projektem a zároveň jednou z cest k pořízení kvalitního a finančně dostupného bydlení se stala výstavba pečovatelských bytů v obci Žleby, která patří do územně správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav ve Středočeském kraji.
Případová studie obce Květnice ve Středočeském kraji zaměřená na územní dopady nekoncepčního rozvoje obce v posledních cca 20 letech. Obec za toto období zaznamenala skokový růst a zcela změnila svou podobu i charakter. S dopady tohoto nekoncepčního rozvoje, které značně ovlivňují kvalitu života, se bude obec potýkat po mnoho let. Práce vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje, územního a strategického plánování. Cílem práce je identifikovat klíčové body (chyby) při rozhodování obce o jejím rozvoji. Při zpracování práce byly použity metody analýzy textů a případové studie.
Každé sídlo má celou řadu charakteristik, z nichž jednou z nejdůležitějších je jeho poloha v krajině a prostoru obecně. Poloha má význam již při zakládání sídla, a je-li správně zvolena, umožňuje příznivý rozvoj sídla, v opačném případě vede ke stagnaci, přemístění nebo dokonce zániku sídla. Cílem práce proto bude rozbor základní přístupů k typologii sídel z pohledu jejich vazby na krajinu a životní prostředí a návrh doplnění nového členění z pohledu klimatu resp. dopadů změny klimatu na sídla. Práce je založena na kombinaci analytických a syntetických metod vycházejících jak ze studia odborné literatury, tak z metod terénního výzkumu, zejm. pozorování.