2013/01

Příloha ke stažení: 
Článek je zaměřen na analýzu regionálních disparit, teorie regionálního rozvoje a indikátorů udržitelného rozvoje. Zabývá se možnými způsoby měření a výpočtu jednotlivých ukazatelů na místní úrovni. Praktickou implikaci představuje vyhodnocení vybraných indikátorů pro ORP Ostrava a další obce ostravského regionu.
Práce se zabývá suburbanizací vybraných českých obcí. Cílem práce je identifikovat a analyzovat změny socioekonomického prostředí obcí ve vztahu k probíhajícím suburbanizačním procesům. Dílčím cílem práce je na příkladu vybrané obce v suburbánním zázemí města Pardubice vyhodnotit sociální klima obce s ohledem na změny způsobené suburbanizačním procesům.
Článek se zabývá analýzou infrastrukturních potřeb suburbánních zón a vyhodnocením jejich ekonomické náročnosti. V práci je provedena analýza potřeb výstavby nové dopravní a technické infrastruktury ve vybraných obcích v suburbánní zóně Pardubic. Je provedena analýza výdajů potřebných pro výstavbu a následnou údržbu infrastruktury a zjištěné výdaje jsou porovnány s rozpočtovými možnostmi zkoumaných obcí. V závěrečné části jsou výdaje na pořízení a údržbu infrastruktury v suburbánních územích porovnány s obdobnými výdaji v tradičních urbánních strukturách.
Práce se zaměřuje na metodiky vyhodnocení udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů použitých na úrovni obvodů obcí s rozšířenou působností. Jejím cílem je zhodnocení těchto metodik a navržení vhodné metodiky, včetně navržení sady indikátorů ke sledování. Výstupem práce je aplikace navržené metodiky na konkrétním případu.
Předmětem práce „Změny na trhu nemovitostí pro bydlení v souvislosti s ekonomickou krizí“ je analyzovat ceny bytů, rodinných domů a stavebních pozemků v letech 2006 – 2010 a zjistit, jestli má ekonomická krize vliv na tento segment trhu nemovitostí.
Článek se zabývá vývojem sociodemografické a sociální struktury populace území obce s rozšířenou působností. Cílem článku je analýza vývoje sociodemografické a sociální struktury obyvatel obce s rozšířenou působností Hradec Králové a jejího vlivu na trh práce z pohledu nabídky lidského kapitálu a vyhodnocení možností přilákání investorů do analyzované oblasti z hlediska dostupnosti pracovní síly.