2016/01

Klimatická změna je změnou ve statistickém rozložení povětrnostních poměrů, které probíhají v časovém rozsahu od desetiletí po miliony let. Je způsobena mnoha faktory, jako změny deskové tektoniky, změny slunečního záření, biologické procesy a v neposlední řadě i některé typy lidských činností. Projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu“ má pomoci českým obcím realizovat praktické kroky v oblasti adaptace na klimatickou změnu. Příspěvek se bude věnovat dosavadním praktickým zkušenostem v jednotlivých oblastech krizového řízení, využití geografických informačních systémů při tvorbě krizových map, k analýzám a eliminaci možných rizik při plánování městských investic, adaptačních opatření a k vytváření webových portálů pro informovanost obyvatel.
Tento článek se věnuje potvrzení či vyvrácení hypotézy, že kvalita obytného prostředí sídla má vliv na cenu nemovitostí pro bydlení, tedy rodinných domů a bytů. Kvalita obytného prostředí je hodnocena pomocí vybraných indikátorů z indikátorové sady CIVITAS a je zkoumána u vybraného vzorku měst České republiky.
Podnětem k napsání této stati bylo několik závažných okolností: od roku 2008 přetrvává krizová situace, i když s proměnlivou intenzitou a zhoršuje se jak mezinárodní bezpečnostní situace, tak i dluhová a institucionální krize nejen Euro zóny. Pokračuje s největší pravděpodobností organizovaná migrační vlna valící se přes prostupné hranice Schengenu, která ukázala jak Evropská unie je křehká a bezzubá. Migrace úspěšně rozděluje členské státy EU na patriarchální a patrimoniální a mezi státy společenství narůstá nedůvěra. Mezi jednotlivými regiony Evropy se rozevírají nůžky v tom, jak nahlížejí na vlastní bezpečnost. Stabilita, svoboda a demokracie jednotlivých regionů Evropy je ohrožena také tím, že všechny systémy se přesouvají od osvědčeného vertikálního způsobu řízení: stát – region – okres – obec; k rozprostřenému horizontálnímu: nesystémovému a chaotickému řízení společnosti. Navíc, v některých evropských regionech (Francie, Belgie, SRN, Švédsko, Velká Británie) existují uzavřené komunity, v nichž neplatí právo většinové společnosti. Ostentativní humanisté zneužívají situace, hovoří o soucitu a solidaritě, nicméně jejich činností jsou fakticky torpédovány evropské národní státy. Jestli tak činí vědomě anebo nevědomě je pro evropské regiony a dopady na jeho obyvatele v celku jedno. Naše současné společensko-politické a ekonomické bytí vychází z tradicionalistického chápání bezpečnosti. Druhá dekáda 21. století však nastavuje politickým a vojenským konzervativcům zrcadlo, v němž se odráží obraz blahobytu a bezpečnosti z jiného zorného úhlu, než tomu bylo v předchozích letech. Blahobyt a bezpečnost jsou dnes ohrožovány donedávna „přehlíženými hrozbami“ jako jsou terorismus, separatismus a radikální islamismus, ať již globálního či regionálního charakteru.
Jednotlivá sídla jsou tvořena prostorovými strukturami, které můžeme rozdělit na několik základních typů, jako jsou např. historické jádro, bloková zástavba, sídlištní zástavba, rezidenční suburbie. Každou prostorovou strukturu je možné obecně charakterizovat hustotou zástavby a osídlení, velikostí a náročností dopravní a technické infrastruktury, případně množstvím zeleně. Uspořádání a velikost těchto prvků v jednotlivých prostorových strukturách není stejné, a proto lze předpokládat výskyt diferencí v celkových nákladech nejen na výstavbu, ale zejména na údržbu tohoto území resp. v přepočtu na měrnou jednotku např. na 1 ha území. Existuje však ještě jeden faktor, který může významně ovlivnit interpretaci výsledků nákladové analýzy. Je jím hustota obyvatelstva ve sledovaném území. Z tohoto důvodu mohou být ceny údržby prezentovány dvojím způsobem, jako náklady na jeden hektar plochy; nebo jako náklady na jednoho obyvatele. Dá se předpokládat, že zvolená metoda propočtu nákladů na údržbu území (na hektar vs. na obyvatele) velmi výrazně ovlivní výsledné závěry při komparaci jednotlivých prostorových struktur města, jelikož při porovnávání nákladů na hektar a nákladů na obyvatele v určité zóně můžeme dosáhnout rozdílných výsledků. Z hlediska rozpočtu města, tj. subjektu odpovědného za údržbu svého území, jsou stěžejním faktorem právě náklady na obyvatele, jelikož počet obyvatel ovlivňuje příjmovou stránku hospodaření. Každá investice ať veřejná či soukromá, rozšiřující zastavěné území obce, by proto měla být spojena s analýzou budoucích nákladů na údržbu. Tento ukazatel se však při posuzování projektů v naší praxi prakticky nikdy nezjišťuje. Cílem článku je představit komparativní analýzu ekonomické náročnosti prostorových struktur města. Analýza je provedena na souboru osmi velkých měst v České republice a zkoumá ekonomickou náročnost jednotlivých typů těchto prostorových struktur z pohledu zajištění jejich fungování ve struktuře města, nároky, které ten který typ prostorové struktury klade na veřejné i soukromé rozpočty a v závěru komparuje efektivitu jednotlivých typů prostorových struktur z ekonomického hlediska.
V této stati se budu zabývat východní částí česko-rakouského pohraničí (oblast Euroregionu Pomoraví a Weinviertel (bez slovenské části Zahorie) a konkrétně vnímáním otevřené hranice a přeshraniční spolupráce místním obyvatelstvem jak v Česku, tak v Rakousku. K hlavním důvodům pro zvolení tohoto tématu patří aktuálnost vzhledem ke změnám, které v českém pohraničí nastaly po roce 1989 a dále poměrné nízká "vědecká" aktivita v česko-rakouském pohraničí z pohledu vzájemných vazeb, styků a spolupráce (na rozdíl od pohraničí česko-německého). Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření v červenci a srpnu roku 2015 a v létě 2016 bude následovat druhá část výzkumu zaměřená na slovensko-rakouské pohraničí. Poté budou porovnány odpovědi obou částí výzkumu.
Zhodnocení činnosti místní samosprávy vyžaduje zvážení mnoha různých proměnných, k tomuto účelu by mohla být využita metoda syntetického ukazatele. Umožňuje zhodnocení situace s ohledem na ostatní parametry, za předpokladu, že je dodržována metodologie studie. O výsledku rozhoduje soubor statistických proměnných vybraných pro analýzu. Hlavním cílem práce je prezentovat možnosti využití syntetického ukazatele k rozlišení rozdělení funkcí regionu na základě zvolené diagnostické metody, na příkladu polských vojvodství v letech 2003, 2005, 2010 a 2013. Pořadí obcí v žebříčcích se zásadně neměnilo v následujících letech (2003, 2005, 2010 a 2013), vedoucí pozici si držely Skarżysko-Kamienna a Suchedniów, na konci žebříčku se umístliy Skarżysko-Kościelna, Tarłów, Ćmielów. Úroveň syntetického ukazatele aktivity kolísala mezi 0.15 (Skarżysko-Kościelna, charakterizovaná zemědělstvím) – 0.5 (Skarżysko-Kamienna, charakterizován průmyslem a službami) v roce 2003, 0.2 (Tarłów, charakteriován zemědělstvím) – 0.59 (Skarżysko-Kamienna) v roce 2005, 0.19 (Tarłów) – 0.59 (Suchedniów, charakterizován průmyslem, službami a turismem) v roce 2010 a 0.17 (Ćmieów charakterizován zemědělstvím a průmyslovou monokulturou), 0.52 (Suchedniów) v roce 2013.