2020/02

Ekonomický a sociálny vývoj v regiónoch je do významnej miery determinovaný situáciou na trhu práce. V našom príspevku sa zameriavame na identifikáciu a komparáciu situácie na trhu práce v regiónoch Slovenskej a Českej republiky na základe hodnotenia vývoja miery ekonomickej aktivity, miery zamestnanosti a miery nezamestnanosti, s cieľom zistiť podobnosti, resp. rozdiely vo vývoji trhu práce v uvedených štátov. Zvoleným časovým radom sú roky 2008-2018. Celkovo možno konštatovať, že v Českej republike v porovnaní so Slovenskou republikou je situácia na trhu práce lepšia aj z regionálneho pohľadu. Avšak k zaujímavému zisteniu sme dospeli pri sledovaní variačného rozpätia sledovaných ukazovateľov. Kým rozdiely v ekonomickej aktivite a zamestnanosti v SR v posledných rokoch klesajú, v ČR sa regionálne rozdiely naopak zvyšujú.
Ochrana přírody a udržitelnost hrají v současné společnosti stále větší roli. Mnohé moderní zoo jsou jak důležitou součástí volnočasové a turistické nabídky, tak ochranářskými institucemi, jejichž stěžejní úlohu tvoří vzdělávání. Příspěvek se na základě autorem zpracované obsahové analýzy informačních systémů evropských zoo snaží shrnout šíři ochranářských a udržitelnost podporujících témat a jejich formy prezentace. Podařilo se identifikovat, že kromě podpory ochranářských projektů v zahraničí stále stoupá zastoupení tematiky ochrany místní přírody včetně řady aktivit, do nichž se mohou zapojit sami návštěvníci – např. nakládání s odpady či podpora biodiverzity (např. pomocí hmyzích hotelů). Důraz je rovněž kladen na reflexi vztahů člověka a přírody a jejich důsledků, jak dokládají v textu zmíněné příklady z praxe. Zvyšuje se zacílení na zábavnou formu ochranářské edukace, která může mít vliv na chování populace. Zoo se tak opravdu mohou aktivně podílet na šíření myšlenek udržitelnosti.
Článek se věnuje oblasti občanské vybavenosti, která hraje důležitou roli v rozvoji měst i obcí a jejíž potřeba je stále aktuální téma a je zaměřen na otázku řešení staveb občanské vybavenosti prostřednictvím modulární výstavby, jakožto alternativní formy řešení tradiční klasické zděné výstavby. Článek se věnuje charakteristice a podstatě modulární výstavby a analyzuje její vhodnost pro realizaci občanských staveb. Dále v porovnání s klasickou výstavbou definuje a hodnotí pozitiva a negativa modulární výstavby na konkrétním příkladu stavby mateřské školy ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Cílem článku je popsat proces teoretických základů tvorby bezpanelové psychoterapeutické naučné stezky. Článek vychází z humanistické geografie je inspirován fenomenologií a terapeutickou geografií a předkládá informace k tvorbě stezek, shrnuje nutnost překonat u naučných stezek nadvládu fyzického prostoru a vzdělávat i o psychických aspektech, které tvoří místa. Stezka podporuje uvědomění o psychických faktorech, autor představuje cíle panelů a přikládá i obecné zpracování 11 panelů stezky.