2022/04

Příloha ke stažení: 
Obce v suburbánních zónách oproti obcím, ve kterých je vykazován demografický pokles, mají větší možnost využít svých daňových pravomocí. Mohou si tak zvýšit svojí finanční soběstačnost i obecní příjmy. Z tohoto důvodu hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda obce v suburbánních zónách Ústeckého kraje využívají své daňové pravomoce za účelem zvýšení jak své finanční soběstačnosti, tak i příjmů. Na základě rozhovorů s patnácti starosty bylo zjištěno, že ochota obcí uplatňovat své daňové pravomoce, v podobě navyšování místního koeficientu u daně z nemovité věci či zavádění místních poplatků, je prakticky nulová. Hlavními důvody jsou přetrvávající morální zábrany u zastupitelů vůči svým obyvatelům a zároveň i relativní spokojenost s výší ostatních daňových příjmů.
Aj keď je „stratégia“ jedným z najfrekventovanejších a najvplyvnejších slov súčasnosti, jej význam zostáva nejasný. Tento článok sa obracia k originálnemu konceptu stratégie tak, ako ho podal čínsky stratég Sun Tzu. Ukazuje sa, že staré poznanie bolo veľmi komplexné a výrazne presahovalo náš súčasný pohľad. Kľúčové koncepty, ako tzv. veľká stratégia, päť princípov víťazstva či strategická konfigurácia moci, by nám mohli aj dnes pomôcť uchopiť esenciu stratégie, zlepšiť procesy strategického plánovania a prispieť k rozvoju miest smerom k harmónii, konkurencie schopnosti a udržateľnosti. Článok predstaví vybrané kľúčové odkazy stratéga Sun Tzu a v krátkosti ilustruje ich užitočnosť na prípadovej štúdii.
Cílem geodesignu je zlepšit efektivitu územního plánování, začlenit do jeho procesu všechny zainteresované strany, a přitom využívat moderní výpočetní technologie jako podporu při rozhodování. Jednou z využitelných technologií je webová aplikace ArcGIS GeoPlanner od společnosti Esri, jejíž vývoj byl založen na myšlenkách geodesignu. V prezentovaném výzkumu byly vytvořeny tři ukázkové případové studie (Hlivice, Olomouc – Velkomoravská a Jihlava) založené na reálných problémech, které byly vybrány s ohledem na co největší využití potenciálu aplikace. Ve všech případových studiích byla metoda geodesignu úspěšně využita a vyplývají z toho následující zjištění. Aplikace ArcGIS GeoPlanner poskytuje podporu a intuitivní prostředí pro prvotní obecnou fázi studií. Metoda geodesignu je užitečným přístupem, který lze aplikovat v praxi územního plánování, např. při tvorbě územních studií nebo dalších podkladových materiálů. Metodou je poskytován volný rámec, který není vázán na specifické použití nástrojů. Tento rámec lze během práce flexibilně upravovat a reagovat okamžitě na změny a požadavky.
Článek představuje prozkoumání možností využití třetího prostorového rozměru v oblasti územního plánování v České republice. V tomto článku je řešen systém územního plánování, jeho legislativní rámec s ohledem na následné využití pro modelování ve třetí prostorové dimenzi. Autoři diskutují zjištěné problémy pro zvolené dokumentace v rámci hodnocení s ohledem na kvalitu, přesnost a další aspekty dat. Vybírají vhodnou úroveň, která má smysl s ohledem na využití pro modelování. Naznačují na příkladech směry a možnosti, kterými by se ve zvolené dokumentaci mohlo třetího prostorového aspektu využít. Předpokladem je využití třetí prostorové dimenze pro potřeby zpracovatelů, pořizovatelů a prezentace či participace pro potřeby veřejnosti v oblasti územního plánování. Hlavním zjištěním článku je pozitivní vývoj směrem k možnosti využití třetího rozměru pro různorodé potřeby územního plánování v podrobnějších dokumentacích. Zároveň není stále vyřešen zdroj kvalitních dat, problematika standardizace, či závaznost zmíněných řešení.