2016/04

Příloha ke stažení: 
Cílem tohoto příspěvku je analýza ekonomických efektů projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Vychází z poznatků několika empirických výzkumu (vlastních i cizích), realizovaných po skončení tohoto projektu. Dochází k závěru, že realizace projektu přinesla řadu pozitivních změn a efekty jsou srovnatelné s ostatními evropskými městy. Klíčovou otázkou zůstává, jak toho všeho dokáže město Plzeň využít do budoucnosti.
V členských krajinách EÚ v súčasnosti prebiehajú mnohé diskusie, či poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci projektov má svoje opodstatnenie a želanú účinnosť alebo ide len o plytvanie finančnými prostriedkami. Cieľom článku je pokúsiť sa vyhodnotiť dopad podpory priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerujúceho do inovácii z prostriedkov EÚ na podniky a ich vybrané ukazovatele. Získané výsledky z kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu prinášajú nové poznatky o účinnosti podpory. Okrem problémových oblastí podpory článok identifikuje aj pozitívne stránky pomoci a prijíma odporúčania, ktoré by mohli odstrániť nedostatky a viesť ku kvalitnejším výsledkom hodnotenia.
Současné venkovské brownfieldy deprimují obyvatele obcí, kteří je vnímají jako němé svědky své vlastní zářné minulosti. Budovy vznikly v důsledku politických rozhodnutí a v nové politické situaci ztratily v lokalitě svoji funkci. Pokud je místní komunita silná a aktivní, je v obci potenciál k revitalizaci venkovských brownfieldů v polyfunkční komunitní centra a bývalé brownfieldy ožívají rozmanitými spontánními aktivitami místních aktérů. Ti podněcují obecní samosprávu k vytváření podmínek pro komunitní život a tak nikoliv politickým rozhodnutím, jako dříve, ale občanskými iniciativami, vznikají v obcích zárodky, či dokonce plně funkční, komunitní centra. Specifikou těchto malých venkovských komunitních center je, že místní obyvatelé nečekají na někým vytvořenou nabídku aktivit, ale sami vytvářejí jejich program.
Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které historicky sehrávaly důležitou roli v plánování měst i jejich výzkumu. Lynch i Gould definují mentální mapy rozdílně, Gould chápe mentální mapu jako odraz prostorových preferencí. Lynch naopak rozumí mentální mapou samotné zobrazení prostoru jedincem, ve kterém se projeví jeho vnímání obsahu mapy, prostorové umístění, orientace atd. Pocitové mapy jsou podskupinou gouldovkého typu mentálních map, které umožňují občanům zaznamenávat emoční preference ohledně míst, ve kterých bydlí, či se v nich často pohybují. Nasazení pocitových map (PocitoveMapy.cz) v plánování měst a regionů vychází z myšlenky GeoParticipace, tedy využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí. Výstupy z podobných „barometrů“ prostorových pocitů mohou hrát významnou roli v rozvoji města, pokud jsou jim ochotni naslouchat lidé, kteří o rozvoji města rozhodují.
Součástí strategického plánování jakéhokoli města, či regionu, předpokládá kromě jiného sna-hu o takový urbanistický rozvoj, který by vedl k posílení sociální péče o imobilní, sluchově i zrakově postižené občany. Jednou z klíčových oblastí, zmíněných v Strategickém plánu rozvo-je města Hradce Králové do r. 2030, je i podpora a rozvoj sociálních služeb, konkrétně realiza-ce opatření, zaměřená na osoby se zdravotním postižením. Jedním z těchto opatření je vytvo-ření a kontinuální rozvoj interaktivního mapového portálu, zaměřeného na prezentaci města z pohledu jeho (bez)bariérovosti, navržení metodiky naplňování relevantními daty a systému zapojení zdravotně postižených občanů do jeho realizace. Smyslem je prezentovat moderními prostředky konkrétní trasy a objekty z hlediska stupně bariérovosti podle jasných kritérií ze dvou pohledů – nevidomých a tělesně postižených občanů, kteří se aktivně podílejí na mapo-vání. Projekt je v současné době ve fázi realizace, která spočívá v mapování vybraných tras a objektů, vytvoření databáze dle kritérií bariérovosti pro jednotlivé kategorie postižení a pre-zentace výsledků v mapě – webovém publikačním portálu. Výsledky této činnosti jsou využí-vány jednak k navrhování optimálních tras prostředků MHD, pro zpracování plánů investic na rekonstrukce ulic a chodníků, pro soukromé investory a majitele objektů a hlavně pro bezpeč-nější pohyb zdravotně postižených občanů po městě. Projekt vznikl s finanční podporou MPSV ČR a významnou roli při jeho realizaci hrály Geografické informační systémy (GIS).
Významnou součástí každé organizace veřejného i soukromého sektoru jsou lidé, které nelze chápat pouze jako jeden ze zdrojů pro danou organizaci, ale je potřebné na ně nahlížet jako na faktor, který se podílí na úspěchu celé organizace. Článek se zabývá otázkou, jaké místo zaujímají lidské zdroje v organizaci typu muzeum. Jako nástroj zkoumání těchto zdrojů využívá pohledu systémové dynamiky, na jejímž základě je vytvořen model, který umožňuje zkoumat organizaci jako systém vzájemně propojených a na sebe reagujících prvků. Tento dynamický model tak umožňuje odkrývat strukturní vzorce v systému muzea a pomáhá řešit otázku, jak účinně lidské zdroje využívat pro posílení všech hlavních funkcí muzea, tedy funkce paměťové, didaktické i zážitkové.
Příspěvek se zabývá demografickým procesem stárnutí populace ČR a jeho důsledkem pro trh práce. Dále jsou rozebírány možné stereotypy ve vztahu k seniorům na pracovištích. Proces stárnutí je popsán podle demografických prognóz Českého statistického úřadu a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Stereotypy byly popsány ve vlastním výzkumu autorů. Stárnutí populace ČR je doloženo v obou demografických prognózách. Výsledky vlastního výzkumu nejsou jednoznačné a neumožňují formulovat závěr o působení stereotypů vůči starším osobám u studentů vysokých ekonomických škol v ČR.
Příspěvek se zabývá problematikou regionálního školství z pohledu aktérů vzdělávací politiky a školského managementu zejména jako oblasti společenské praxe (edukační reality). Východiskem pro celý text a zejména pro obsahovou analýzu vyjádření účastníků fokusních skupin složených z odborníků a "poučených laiků" v oboru školský management jsou dokumenty vzdělávací politiky (konkrétně Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020). Základní otázkou dvou kol fokusních skupin (realizovaných v letech 2014 a 2015) bylo: „Jaké jsou základní přednosti a nedostatky současného přístupu ke vzdělávání v regionech ČR?“. Diskutovaná aktuální témata regionálního školství (výsledky fokusních skupin získané obsahovou analýzou příspěvků účastníků) odpovídají přehledu oblastí uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.