2016/02

Příloha ke stažení: 
Architekt a urbanista Vladimír Zákrejs (1880–1948) se stal po ustanovení samostatné Československé republiky jedním z nejvýraznějších urbanistů, který ale současně prosazoval konzervativní řešení, zodpovědná vůči sociální situaci dělnické třídy i vůči životnímu prostředí – po celý život mu byl ideálem anachronický koncept zahradního města. Stal se prosazovatelem systematické metody v územním plánování, kterou poprvé uplatnil v Hradci Králové při soutěži na regulaci města v letech 1908–1909. Podle své deduktivně-induktivní metody plánoval v daleko širších souvislostech, než jaké mu ukládalo zadání soutěže, a tak vznikl první návrh Velkého Hradce, který po válce nejprve vzkřísil Oldřich Liska a později Josef Gočár. V letech 1925–1928 se Zákrejs stal vůdčí osobností plánování Velkého Hradce, ale i dílčích regulací ve městě, na něž byly vypisovány jednotlivé soutěže. V letech 1933–1934 vedl Zákrejs spor o autorská práva na návrh Velkého Hradce s Josefem Gočárem, což sice skončilo smírem, ale Zákrejsovi se podařilo dokázat, že Gočár autorem koncepce nebyl. Následný rozvrat, který nastal v Ústavu pro stavbu měst donutil asi příliš idealisticky založeného Zákrejse odejít z oboru a věnovat se literární a dramatické publicistice.
Článek se zabývá vztahem zeleně (parky, zahrady, zelené plochy) a bezpečnosti (pocitu bezpečí). V minulosti byla vzrostlá zeleň chápána jako bezpečnostní riziko, potenciální úkryt nepřátel či lapků. V okolí obchodních cest, hradů a sídel byly proto stromy a keře odstraňovány. Po vzniku veřejné zeleně se objevila otázka vztahu formy zelených ploch ve městě a kriminality. Ukazuje se, že bezpečnost či pocit bezpečí nesouvisí se zelení jako takovou, ale s její vhodnou či nevhodnou formou (kvalitou městského prostředí).
Systém veřejných prostorů je zásadní nejen pro prostorovou organizaci města, ale i pro fungování života města jako takového. V případě transformace pevnostních měst na města moderní bývá akcentován význam okružní třídy, ale vlastní život města se přitom odehrával a odehrává v prostorách zcela odlišných, na náměstích, městských třídách a v řadě dalších „spojujících“ ulic. Článek se zaměřuje na veřejné prostory centrálního Hradce Králové, které vznikly v průběhu transformace města z pevnosti na moderní město a na jejich význam pro formování Hradce Králové jako „velkoměsta“. Důraz je kladen na ústřední soustavu městských prostorů západně od Pražského mostu – náměstí Svobody, Gočárovu třídu a Ulrichovo náměstí. Metodologicky je článek založen na analýze historických údajů, jejich deskripci a komparaci s obecnými metodologickými přístupy v oblasti zkoumání veřejných prostorů.
Evropa, prakticky ihned po ukončení 2. světové války, musela řešit problematiku bydlení. Poválečná Evropa se musela zabývat problémem, základní lidskou potřebou, čímž mimo jiné bylo odstranění poválečné bytové nouze, obnova bytového fondu a zvýšení bytového standardu. Příspěvek se zaměřuje na rozvoj panelových montovaných technologií a uplatnění typizace a unifikace u bytové výstavby v bývalém poválečném socialistickém Československu. Příklad vývoje je dokumentován na městě Ostrava, její části Ostrava-Poruba.
Tento příspěvek je zaměřen na kriminalitu a pocit bezpečí v turistických destinacích Libereckého kraje. Udržitelnost návštěvnosti je závislá na profilech turistů a jejich vnímání pocitu bezpečí spojené s návštěvou kulturních objektů a atraktivit cestovního ruchu. Součást tohoto příspěvku tvoří také výstupy geostatistické shlukové analýzy (Hotspot) celkové kriminality v České republice sledované za jednotlivé okresy, jsou sledovány i krádeže na kulturních objektech v regionech jako forma organizovaného zločinu a dále pak výstupy vícenásobné korespondenční analýzy poslouží ke stanovení pocitu bezpečí a profilu turistů v určitých turistických oblastech Libereckého kraje. Uchopení pocitu bezpečí a bezpečnosti je nedílnou součástí udržitelnosti atraktivity turistických destinací jako klíčového zdroje pro rozvoj regionů a akcelerátoru multiplikačního efektu do místních rozpočtů regionálního rozvoje.
Článek se zabývá podporou rozvoje cestovního ruchu v Královehradeckém kraji (dale jen v kraji). V rámci destinací je nezbytné koordinovat činnosti jednotlivých subjektů cestovního ruchu z důvodu dosažení harmonického rozvoje. Vzhledem k tomuto faktu roste důležitost správného marketingového řízení a dobré organizační struktury destinačních společností. Autorka tohoto článku ( dale jen autorka) se proto bude zabývat řízením cestovního ruchu a jeho organizačním uspořádáním v rámci kraje. Z pohledu organizace cestovního ruchu jsou klíčovými subjekty oddělení cestovního ruchu jež je součástí Krajského úřadu Královehradeckého kraje a dále osm destinačních společností. Článek se zaměří na současný stav a návrhy doporučení propagace cestovního ruchu, které by organizaci a řízení cestovního ruchu v Královehradeckém kraji podpořilo.
Cílem článku je popis a analýza fungování biosférické rezervace jako inovativního přístupu v integrované ochraně přírody a krajiny na Šumavě a následná interpretace prizmatem Mertonovy teorie adaptace. Jako základní metoda byla použita disciplinovaná případová studie. Reflektovala výsledky longitudinálního akčního výzkumu, který byl v území autory realizován. Byly postupně analyzovány tři institucionální modely biosférické rezervace. Ukázalo se, že nezávisle na institucionální afiliaci byl koncept využíván jen účelově, v případě že byly k dispozici projektové finanční prostředky. Dnes lze konstatovat, že státní správa v ochraně přírody koncept biosférické rezervace internalizovala. V intencích Mertonovy teorie tak došlo ke změně její adaptační strategie, kdy inovace byla nahrazena konformitou. V této situaci se aktivity biosférické rezervace inovativně zaměřily na realizaci projektů založených na principu ochrany přírody a krajiny prostřednictvím jejího šetrného využívání.