2021/03

Příloha ke stažení: 
Medziobecná spolupráca je veľkou výzvou a nástrojom vedúcim k efektívnejšiemu a účelnejšiemu uspokojovaniu heterogénnych potrieb obyvateľov miest a obcí. Výkonom samosprávnych funkcií, vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja smeruje každé mesto a obec k určitej úrovni resp. kvalite života. Ak chceme zmeniť súčasné negatívne trendy a postoje ľudí k otázkam verejného života, ako aj k zhoršovaniu vzťahov medzi predstaviteľmi obcí a ich obyvateľov, je dôležité začať od základných hodnôt spolunažívania. Obecná samospráva má na to svoje inštitúcie, nástroje, zdroje, postupy a občanov. Dôležité je hľadať paralely aj medzi rôznymi nástrojmi, systémami a riešeniami iných miestnych samospráv doma a v zahraničí. Cieľom vedeckého príspevku je identifikovať postoj k medziobecnej spolupráci predstaviteľmi samospráv a načrtnúť možný spôsob zodpovedného riešenia problémov malých obcí. Cieľ príspevku vyústil do 4 výskumných otázok, na zodpovedanie ktorých bol vykonaný primárny výskum. Jeho výsledky boli spracované vedeckými metódami bližšie špecifikovanými v texte.
Článek analyzuje negativní dopady stavebních úprav do soukromí obyvatel v řadových městských zástavbách. Formou případové studie je prozkoumán konkrétní případ ve sledované lokalitě a jsou vyhodnoceny postupy stavebního úřadu. Článek navrhuje soubor opatření a nástrojů, které umožní chránit soukromí ostatních v případě dodatečných stavebních úprav.
Příspěvek představuje vývoj v investičně zajímavé jihovýchodní Asii formou recenze monografie Riccardi, Lorenzo & Riccardi Giorgio. 2020. Invest in ASEAN. Countries Analysis and Treaties. Singapore: Springer Nature. Recenzovaná kniha se zaměřuje na ekonomický vývoj a hospodářské nastavení zemí ASEANu v době publikace, tj. před příchodem pandemie koronaviru, a uvádí také všechny důležité smlouvy tohoto regionálního sdružení. My vedle komentáře nastiňujeme i další vývoj v jednotlivých zemích a zmiňujeme některé důsledky epidemie. Připomeňme, že v regionu bývalých koloniálních držav je pandemie koronaviru z roku 2019/2020 již třetí globální postih po asijské ekonomické krizi z let 1997-1998 a globální finanční krizi roku 2008.