Vliv kvality životního prostředí na obytnou funkci měst

Title (EN): 
The Influence of Environmental Quality on Residential Function of City
Vydání: 
Abstrakt: 
Práce je zaměřena na zjištění vlivu životního prostředí na obytnou funkci v obcích patřících do zón rezidenční suburbanizace Pardubic. Při výběru vhodné lokality pro bydlení patří kvalita životního prostředí k faktorům, které ovlivňuje rozhodování. Práce zjišťuje vliv kvality životního prostředí zastoupenou hodnotami znečištění ovzduší, které jsou korelovány s počtem obyvatel v obcích rezidenční suburbanizace.
Abstract (EN): 
This work is focused on the influence of the environment on the residential function in the municipalities belonging to the zones of residential suburbanization of the city Pardubice. When choosing a suitable location for housing includes the quality of the environment to the factors that affect decisions. The work investigates the influence of the environment represented by the contamination of air, which are correlated with the number of inhabitants in the municipalities of residential suburbanization.