Problematika brownfields z pohledu jejich bezpečnostních rizik pro územní rozvoj

Title (EN): 
The Issue of Brownfields in Terms of Their Safety Risks for Regional Development
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou brownfields z pohledu jejich bezpečnostních rizik pro územní rozvoj. Na základě analýzy teoretických poznatků byly navrženy hrozby, které mohou být relevantní pro brownfields. Cílem bylo zjistit, jaké hrozby tyto prostory pro území představují. Vybráno bylo 28 browfileds z Královéhradeckého kraje, které jsou rozděleny podle původního funkčního využití. Na těchto lokalitách je provedena analýza relevance vybraných hrozeb expertní metodou DELPHI.
Abstract (EN): 
The paper thesis deals with problems of brownfields in terms of their safety risks for regional development. On the base of theoretical knowledge analysis were created threats that may be relevant for brownfields. The goal was identify what threats these spaces represent. The thesis earmarked 28 brownfields from Hradec Králové Region, which are divided by the original functional use. In these selected locations is the performed analysis of relevance chosen threats by expert method DELPHI.