Strategická transformace vojenského újezdu Brdy

Title (EN): 
The Srategicial Transformation of the Military Area Brdy
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou konverze Vojenského újezdu Brdy na území s civilním využitím. Jedná se vlastně o přeměnu území marginálního charakteru, které bylo využíváno pro účely obrany státu a výcviku vojsk, na území civilní se statutem chráněné krajinné oblasti. Tento proces se dotkne různých oblastí lidské činnosti (administrativní, správní, hospodářské, ochrany přírody atd.) a samozřejmě širšího území. Některé změny proběhnou okamžitě k datu zániku vojenského újezdu k 1. 1. 2016 a v hranicích stávajícího vojenského újezdu, další budou dlouhodobé. Postupně se budou projevovat v územně plánovací dokumentaci obcí a vyšších územních jednotek a dále v praxi. Prostor budoucí CHKO Brdy (v rozsahu větším než byla rozloha Vojenského újezdu Brdy),  a obce a regiony, které s ní budou bezprostředně souviset a měly dosud periferní charakter, mají šanci na přeměnu, nový rozvoj a využití  svého území.
Abstract (EN): 
The article deals with the issue of conversion of the military area Brdy to the area for civilian uses. It is actually the conversion of the area with marginal character, which has been used for the purposes of national defence and training troops, to the civil territory with the statute of the protected area. This process affects various areas of human activity (administrative, managerial, economic, environmental etc.) and of course a wider territory. Some changes will take place immediately at the date of termination of the military area ​​1.1. 2016 within the boundaries of existing military area, others will be long-term. The changes will be gradually reflected in the planning documentation of municipalities and higher territorial units as well as in practice. Future space of Protected Landscape Area Brdy (in the range greater than the present size of the military area Brdy) and municipalities and regions, that will be in the immediate vicinity and so far had a peripheral character, will have a chance to transform, develop and to new utilization of its territory.