Adaptace měst na projevy klimatické změny – možnosti využití GIS

Title (EN): 
Cities´Adaptation to Climate Change – Alternatives of GIS Utilization
Vydání: 
Abstrakt: 
Klimatická změna je změnou ve statistickém rozložení povětrnostních poměrů, které probíhají v časovém rozsahu od desetiletí po miliony let. Je způsobena mnoha faktory, jako změny deskové tektoniky, změny slunečního záření, biologické procesy a v neposlední řadě i některé typy lidských činností. Projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu“ má pomoci českým obcím realizovat praktické kroky v oblasti adaptace na klimatickou změnu. Příspěvek se bude věnovat dosavadním praktickým zkušenostem v jednotlivých oblastech krizového řízení, využití geografických informačních systémů při tvorbě krizových map, k analýzám a eliminaci možných rizik při plánování městských investic, adaptačních opatření a k vytváření webových portálů pro informovanost obyvatel.
Abstract (EN): 
Climate change is a change of statistic distribution of meteorological condition that are underway in the time scales of decades to millions of years. It is caused by lot of factors such as tectonic plates changes, solar radiation changes, biologic processes and several kinds of human activities. The project „Settlements’ Adaptation to Climate Change“ would help to Czech villages and towns to implement practical tool for their better adaptation to climate change. The paper is focused to practical experiences in different kinds of crisis management, utilization of geographic information systems in the crisis maps creation, in analytic work, elimination of possible risks in city investment planning, in adaptation actions and data usage for designing web-portals for the general public knowledge.