Prostorové struktury města a ekonomická náročnost jejich fungování

Title (EN): 
City Spatial Structures and Economic Performance of their Functions
Vydání: 
Abstrakt: 
Jednotlivá sídla jsou tvořena prostorovými strukturami, které můžeme rozdělit na několik základních typů, jako jsou např. historické jádro, bloková zástavba, sídlištní zástavba, rezidenční suburbie. Každou prostorovou strukturu je možné obecně charakterizovat hustotou zástavby a osídlení, velikostí a náročností dopravní a technické infrastruktury, případně množstvím zeleně. Uspořádání a velikost těchto prvků v jednotlivých prostorových strukturách není stejné, a proto lze předpokládat výskyt diferencí v celkových nákladech nejen na výstavbu, ale zejména na údržbu tohoto území resp. v přepočtu na měrnou jednotku např. na 1 ha území. Existuje však ještě jeden faktor, který může významně ovlivnit interpretaci výsledků nákladové analýzy. Je jím hustota obyvatelstva ve sledovaném území. Z tohoto důvodu mohou být ceny údržby prezentovány dvojím způsobem, jako náklady na jeden hektar plochy; nebo jako náklady na jednoho obyvatele. Dá se předpokládat, že zvolená metoda propočtu nákladů na údržbu území (na hektar vs. na obyvatele) velmi výrazně ovlivní výsledné závěry při komparaci jednotlivých prostorových struktur města, jelikož při porovnávání nákladů na hektar a nákladů na obyvatele v určité zóně můžeme dosáhnout rozdílných výsledků. Z hlediska rozpočtu města, tj. subjektu odpovědného za údržbu svého území, jsou stěžejním faktorem právě náklady na obyvatele, jelikož počet obyvatel ovlivňuje příjmovou stránku hospodaření. Každá investice ať veřejná či soukromá, rozšiřující zastavěné území obce, by proto měla být spojena s analýzou budoucích nákladů na údržbu. Tento ukazatel se však při posuzování projektů v naší praxi prakticky nikdy nezjišťuje. Cílem článku je představit komparativní analýzu ekonomické náročnosti prostorových struktur města. Analýza je provedena na souboru osmi velkých měst v České republice a zkoumá ekonomickou náročnost jednotlivých typů těchto prostorových struktur z pohledu zajištění jejich fungování ve struktuře města, nároky, které ten který typ prostorové struktury klade na veřejné i soukromé rozpočty a v závěru komparuje efektivitu jednotlivých typů prostorových struktur z ekonomického hlediska.
Abstract (EN): 
Individual settlements comprise of spatial urban structures, which can be divided into several basic spatial types such as for example a city centre, block development, housing estates, residential suburbia. Each spatial structure can be generally characterised by the development and settlement density, size and demands of traffic and technical infrastructure, or possibly the volume of greenery. The layout and size of these elements in individual urban structures are not identical and therefore one may presume the occurrence of differences in the total costs of not only the development itself, but particularly the maintenance of this area, specifically when recalculated per unit of measurement, for example per 1 ha of area. Nonetheless, there is one more factor, which may significantly influence the interpretation of the cost analysis outcomes. It is the population density in the monitored area. For this reason the prices of the maintenance may be presented in two ways, as costs per one hectare of area or as costs per resident. It is possible to presume that the selected method of the maintenance cost recalculation of the area (per hectare vs. per resident) will very significantly influence the final conclusions when comparing individual urban structures, because when comparing costs per hectare and costs per resident in a specific urban zone one can arrive at different results. From the point of view of the budget of a town, i.e. an entity responsible for the maintenance of its area, the costs per resident are the key factor, since the number of residents influences the income aspect of the economy. Therefore, each investment, whether private or public, enlarging the built-up area of a municipality, should be accompanied with an analysis of the future maintenance costs. However, in building project assessment this factor is practically never looked into. The objective of the article is to introduce a comparative analysis of the economic demands of urban spatial structures of the development. The analysis was carried out on a set of eight cities in the Czech Republic and examines the economic demands of individual types of these urban structures from the point of view of ensuring their functioning in the composition of the town as well as the demands which individual types of spatial structures place on public and private budgets and in conclusion it compares the efficiency of individual types of urban spatial structures from an economic aspect.
Příloha: