Lidské zdroje v dynamickém modelu muzea

Title (EN): 
Human Resources in Dynamic Model of Museum
Vydání: 
Abstrakt: 
Významnou součástí každé organizace veřejného i soukromého sektoru jsou lidé, které nelze chápat pouze jako jeden ze zdrojů pro danou organizaci, ale je potřebné na ně nahlížet jako na faktor, který se podílí na úspěchu celé organizace. Článek se zabývá otázkou, jaké místo zaujímají lidské zdroje v organizaci typu muzeum. Jako nástroj zkoumání těchto zdrojů využívá pohledu systémové dynamiky, na jejímž základě je vytvořen model, který umožňuje zkoumat organizaci jako systém vzájemně propojených a na sebe reagujících prvků. Tento dynamický model tak umožňuje odkrývat strukturní vzorce v systému muzea a pomáhá řešit otázku, jak účinně lidské zdroje využívat pro posílení všech hlavních funkcí muzea, tedy funkce paměťové, didaktické i zážitkové.
Abstract (EN): 
The people are the crucial component of every organization of public or private sector. They are not only the one of the sources for the organization, but it is important to see them as the factor which participates on the success of the organization. The article deals with the question what position have the people in the organization as the museum. The system dynamics is used as the tool for research of this source in the article. The discipline of system dynamics helps us to create the model which enables to search the organization as the system of interconnected and reacted elements to each other. This dynamical model helps us to uncover the structural patterns in the system of the museum and helps to solve the question what is the efficient way for usage of the human resources for the strengthening the all of the main functions of museum – we mean the memory, didactic and entertainment functions.
Příloha: