Proměna venkovských brownfieldů v komunitní centra

Title (EN): 
Transforming Rural Brownfields into Community Centres
Vydání: 
Abstrakt: 
Současné venkovské brownfieldy deprimují obyvatele obcí, kteří je vnímají jako němé svědky své vlastní zářné minulosti. Budovy vznikly v důsledku politických rozhodnutí a v nové politické situaci ztratily v lokalitě svoji funkci. Pokud je místní komunita silná a aktivní, je v obci potenciál k revitalizaci venkovských brownfieldů v polyfunkční komunitní centra a bývalé brownfieldy ožívají rozmanitými spontánními aktivitami místních aktérů. Ti podněcují obecní samosprávu k vytváření podmínek pro komunitní život a tak nikoliv politickým rozhodnutím, jako dříve, ale občanskými iniciativami, vznikají v obcích zárodky, či dokonce plně funkční, komunitní centra. Specifikou těchto malých venkovských komunitních center je, že místní obyvatelé nečekají na někým vytvořenou nabídku aktivit, ale sami vytvářejí jejich program.
Abstract (EN): 
Rural brownfields nowadays depress residents of villages who are perceived as silent witnesses to their own illustrious past. Buildings which have arisen as a result of political decisions and the new political situation in the area have lost their function. If the local community is strong and active in the community there is potential to revitalise rural brownfields in multipurpose community centres and regenerate rural brownfields into varied spontaneous activities of local actors. They encourage local governments to create conditions for community life and not for political decisions like in the past, but civic initiatives arising in community incubators, or even fully functional community centres. A special characteristic of these small rural community centres is that the locals do not wait for someone to set up a range of activities, but create their own programme.
Příloha: