AGENDA 2030 A ADAPTACE SÍDEL NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU

Title (EN): 
AGENDA 2030 AND ADAPTATION OF RESIDENTIAL AREAS TO CLIMATE CHANGES
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která je rozpracována v 17-ti tzv. Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) přijaly členské státy OSN v září 2015. OSN a mezinárodní společenství poprvé obecně uznalo klíčovou roli municipalit v rozvoji. Přijatá rozvojová agenda má totiž řešit problémy, které jsou především lokální. Bez aktivní participace místní samosprávy tyto problémy nelze odstranit. Jsou to právě města a obce, jež mají prostředky a schopnosti, jak zlepšit správu či plánovat a realizovat řešení na místní úrovni. Na města samotná je pak zaměřen především cíl 11 „Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce” s celou řadou dílčích podcílů či úkolů, mezi nimiž je i úkol zmírňování a adaptace sídel na změnu klimatu a odolnost vůči katastrofám. Na příkladu tří měst v České republice (Hradce Králové, Žďáru nad Sázavou a Dobrušky) bude prezentována komplexní strategie municipality přizpůsobení se dopadům změny klimatu.
Abstract (EN): 
The 2030 Agenda for Sustainable Development divided into 17 Sustainable Development Goals (SDGs) was adopted by the UN Member States in September 2015. For the first time ever the UN and the international community recognised the key role of municipalities in the development as such. Specifically, the adopted Sustainable Development Agenda is to address issues that are primarily local. Without the active participation of local governments, these problems cannot be eliminated. It is the cities and municipalities that have the means and abilities not only to improve the administration but also to plan and implement solutions at the local level. Cities and towns are focused on mainly in Goal 11 – "Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable" with a number of targets or tasks, including the task of mitigating and adapting human settlements to climate change and resilience to disasters. Proceeding from the example of three towns in the Czech Republic (Hradec Králové, Žďár nad Sázavou and Dobruška), a comprehensive strategy of the adaptation of municipalities to climate change impacts will be presented.