PŘÍSTUPY V MONITORINGU VYBRANÝCHVEŘEJNÝCH PROSTORŮ S POTENCIÁLEM RIZIKA VZNIKU TEPELNÝCH OSTROVŮ

Title (EN): 
MONITORING APPROACHES OF SELECTED PUBLIC SPACES WITH POTENTIAL RISK OF DEVELOPMENT OF THERMAL ISLANDS
Vydání: 
Abstrakt: 
V posledních letech se stále častěji mluví o globální změně klimatu, která má výrazný dopad jak na přírodní podmínky, tak i na lidskou činnost, a proto je nutné se na případné změny včas připravit a adaptovat. Mezi její hlavní klimatické projevy patří nárůst teplotních extrémů (tropické dny, tropické noci, heatwawes), změny v intenzitě rozložení srážek, nárůst suchých období apod. Znamená to, že tyto jevy budou mít stále větší vliv na rozvoj a nárůst tepelných ostrovů měst. Města by se na tuto skutečnost měla pomalu začít připravovat, situaci monitorovat a navrhovat taková opatření, která by dopady změny klimatu na město a jeho obyvatele snižovala, nebo alespoň stávající situaci nezhoršovala. Příspěvek představuje možnosti vyhledávání tepelných ostrovů prostřednictvím termovizního monitoringu na příkladu dvou vybraných veřejných prostorů města Hradce Králové – náměstí 28. října a Riegrova náměstí.
Abstract (EN): 
Global climate change has been discussed with increasing focus over the recent years, and as it has significant impacts on both the natural environment and human activities, it is necessary to prepare for and adapt to the possible changes in a good time in advance. Its main climatic effects include an increase in temperature extremes (tropical days, tropical nights,heatwawes), changes in intensity and distribution of rainfall, increasing amount of droughts, etc. This means that these phenomena will have an increasing impact on development and growth of the thermal islands in cities. Therefore, our towns and cities are likely to experience major changes in terms of air temperatures and the risk of heat island occurrence will be rising over time. Towns and cities should begin to prepare for this phenomenon, monitor the situation and propose such measures that would mitigate climate change impacts on the urban environment and urban population or at least would not add to the existing adverse impacts. This paper presents possible ways of identifying heat islands by thermovision monitoring in an example of two selected public spaces in Hradec Králové – náměstí 28. října and Riegrovo náměstí.