OCHRANA EROZNĚ OHROŽENÝCH CHMELNIC PŘED VODNÍ EROZÍ

Title (EN): 
CONSERVATION OF HOP GARDENS VULNERABLE TO WATER EROSION
Vydání: 
Abstrakt: 
Žatecké chmelnice mají v České republice, ale i ve světě své výsadní postavení. V současné době bohužel není v našich podmínkách při obhospodařování chmele otáčivého (Humulus lupulus L.) prováděna žádná systematická ochrana zabraňující erozi půdy. Na erozně ohrožených chmelnicích tak každoročně vlivem silných dešťů dochází k nenávratným ztrátám půdy, které způsobují řadu problémů v extravilánu i intravilánu. Následkem jsou zvýšené finanční náklady pro obce a snižující se úrodnost půdy. Tento stav není dlouhodobě udržitelný, a proto je potřeba najít řešení pro účinnou ochranu erozně ohrožených chmelnic. Jednou z možností, jak omezit vodní erozi na chmelnicích a ochránit tím zástavbu nacházející se pod svažitými pozemky, je využití vhodně zvolených meziplodin v meziřadí. V článku jsou představeny testované půdoochranné technologie postavené na třech základních principech: nízké ekonomické náklady, neovlivněná výnosovost chmele a dostatečná protierozní ochrana půdy. Z výsledků měření je patrné, že půdoochranné technologie mají na chmelnicích velký potenciál.
Abstract (EN): 
Žatec hop gardens have been keeping an importatnt position in the Czech Republic as well as in the world. However, up till now, the Czech Republic has had no systematic protection against water erosion during cultivation of hop gardens (Humulus lupulus L.). Due to the fact heavy rainfall have been eroding tremendeous amount of soil every year in hop gardens threatened by water erosion, the transported soils by water from hop gardens have caused lots of problems in both open landscape (unbuild) and built-up areas (villages, cities etc.). This results in increasing of financial costs for villages (or local government) and decreasing in soil fertility of arable land, which has been resulting in unsustainabily of the current situation and requires to take effective and efficient measurements in order to protect hop gardens threatened by water erosion. One of the possibilities is to use appropriate intercrop planted in inter-row of hop plants. Suitable choosen intercrops may significantly reduce water erosion. This paper presents tested soil conservation technologies based on three principles: low economic costs, non influenced profitability (yield) and sufficient soil protection. The results are clearly show that tested soil conservation technologies in hop gardens have a great potential.
Příloha: