ROLE KOMUNIT PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK: POHLED ZA HORIZONT TEORETICKÉHO KONCEPTU

Title (EN): 
COMMUNITY ROLE IN ENVIRONMENTAL RISK REDUCTION: A VIEW BEHIND THE THEORETICAL CONCEPT
Vydání: 
Abstrakt: 
Význam komunit v lokálním rozvoji a při zvyšování pružnosti reakce společnosti na nepředvídané a extrémní události je v posledních desetiletích stále více zdůrazňován a stal se součástí mezinárodních i národních strategických dokumentů. Ačkoliv byl již i v českém prostředí komunitní přístup částečně implementován, v rámci odborného i praktického diskursu zůstává mnohdy spíše zastřešujícím a poněkud povrchně prezentovaným konceptem. Cílem tohoto článku je proto (i) představit jeho hlubší kořeny a možnosti i omezení, (ii) specifikovat je na příkladech z problematiky zmírňování environmentálních rizik (zde specificky povodní), (iii) konkretizovat témata, v nichž již byl v Česku implementován, a konečně (iv) s využitím empirických dat na příkladu povodňových rizik poukázat na možné bariéry při jeho další implementaci v Česku.
Abstract (EN): 
The importance of communities in local development and in improvement of social resilience to unexpected and extreme events was increasingly addressed in the last decades and become integral to international and national strategic documents. Although the community approach has been partly implemented in Czechia, already, it often represents rather framing and not well explained concept in the scientific and practical discourse. The aim of this paper is therefore to (i) present the roots of the community concept, its opportunities and limits, and (ii) using the examples from environmental risk reduction (herein on the case of floods) to show specific possibilities offered by this concept. After then, we (iii) characterize the themes and sectors, in which the concept was already implemented in Czechia, and finally (iv) based on new empirical data related to flood risk reduction, we point out the possible barriers in further implementation of the community-based approaches in Czechia.
Příloha: