SDG 11: CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VE SVĚTLE INDIKÁTORŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VYUŽÍVANÝCH V PROSTŘEDÍ MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

Title (EN): 
SDG 11: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN COMPARISON WITH THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC.
Vydání: 
Abstrakt: 
Cíle udržitelného rozvoje (SDG – Sustainable Development Goals) navazují na předchozí Rozvojové cíle tisíciletí (MDG – Millennium Developmet Goals) a především dále pokračují v cestě, kterou započala na konci 80. let 20. stoletá tzv. Bruntlandové zpráva. Sada celkem 17 cílů se snaží postihnout a řešit hlavní problémy, kterým v současné době lidstvo jako celek čelí. Tato sada cílů je dalším krokem v rozvíjející se myšlence udržitelného rozvoje. Předložený příspěvek je zaměřen rozvojový cíl č. 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Jestliže cíle udržitelného rozvoje představené OSN jsou navrženy s ohledem na celosvětové problémy, je samozřejmé, že každá země bude při implementaci tohoto dokumentu reflektovat svá státní či národní specifika. Příspěvek tak představuje současný stav procesu a specifika implementace indikátorů Cílů udržitelného rozvoje v prostředí České republiky.
Abstract (EN): 
The Sustainable Development Goals are following the track of the Millennium Development Goals and established by the “Bruntland Report” from the late 80´s of the 20th century. The set of 17 goals is focused to the main problems that is the Earth-inhabitants’ community facing. The set of the goals is a development step of the blossoming principle of the sustainable development. This paper is focused to the Sustainable Development Goal No. 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. As the UN´s SDGs is the document reflecting the world-wide problems it is natural that there are local specifics in countries and regions. This paper describes the situation in the field of the sustainable (city) development indicators in the central European country – the Czech Republic and fits the country´s situation into the environment of the SDG.
Příloha: