VYVÁŽENÝ LEADERSHIP – NOVÝ MODEL ROZVOJE MANAŽERŮ PRO ÉRU DIGITALIZACE

Title (EN): 
VERSATILE LEADERSHIP – A NEW MODEL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT FOR THE ERA OF DIGITIZATION
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek odráží skutečnost, že proces digitalizace představuje jednu z hlavních charakteristik současné doby, která povede k mnoha podstatným změnám v celé společnosti a jejích institucích a organizacích. Z manažerského hlediska se jako zásadní jeví potřeba vymezit a rozvíjet nový model leadershipu a implementovat nový typ organizační kultury. Oba tyto požadavky mohou být účinně naplněny aplikací teorie vyváženého leadershipu. Tato teorie nabízí model, který pomáhá manažerům lépe pochopit složitost a dynamiku jejich práce. Teorie vyváženého leadershipu se v českých organizacích úspěšně aplikuje a bylo zjištěno, že tento přístup pomáhá rozvíjet efektivní organizační kulturu.
Abstract (EN): 
The paper reflects a fact that the process of digitalization represents one the key defining characteristics of contemporary era that will lead to many substantial changes in the whole society and its institutions and organizations. From managerial perspective, the needs for a definition and development of a new model of leadership and for an implementation of a new type of organizational culture seem to be of a critical importance. Both these demands can be effectively handled by the means of application of a theory of versatile leadership. This theory offers a model which helps managers to better understand complexity and dynamics of their work. Theory of versatile leadership has been successfully applied in the Czech organizations and it was also found that this approach helps to develop effective organizational culture.