PARTICIPACE VEŘEJNOSTI NA PLÁNOVÁNÍ UDRŽITELNÉ MOBILITY: INSPIRACE Z NĚMECKÝCH MĚST

Title (EN): 
PUBLIC PARTICIPATION IN SUSTAINABLE MOBILITY PLANNING: AN INSPIRATION FROM GERMAN CITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Aktivní zapojení široké veřejnosti do plánovacího procesu je základním předpokladem udržitelného městského plánování. Participativních metod existuje celá řada a jejich použití se liší město od města. Článek představuje nástroje zapojení veřejnosti, které byly aplikovány při tvorbě plánů udržitelné městské mobility (PUMM) německých měst Drážďany a Brémy, a to v kontextu s jedním z nejnověji dokončených českých plánů, PUMM Olomouc. Cílem je s použitím metod deskripce, analýzy a komparace poukázat na ty přístupy k participaci uplatňované v zahraničí, které by mohly být aplikovány v českém prostředí či sloužit jako zdroj inspirace. Zároveň je pozornost věnována dosud méně reflektovaným aspektům, které mohou ovlivnit úspěšnost participačních aktivit.
Abstract (EN): 
Active engagement of the general public in the planning process is a prerequisite for sustainable urban planning. The whole range of participatory methods exists and their application differs from place to place. The article presents tools of the public participation that have been applied in the development process of Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) of the German cities Dresden and Bremen in the context of one of the latest Czech plans, SUMP Olomouc. The aim is, while using methods of description, analysis and comparison, to point out these approaches to participation that are applied abroad, which could be applied in the Czech environment or serve as a source of inspiration. The attention is also paid to the so far less reflected aspects that may influence the success of participatory activities.