NOVÉ TRENDY V MANAGEMENTU – ROLE MUZEA V UDRŽITELNÉM ROZVOJI REGIONU

Title (EN): 
NEW TRENDS IN MANAGEMENT – THE ROLE OF THE MUSEUM IN THE REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou muzeí ve vazbě na udržitelný rozvoj. Přesto, že zásady udržitelného rozvoje se prosazují již celá desetiletí, lze je stále při řízení muzeí považovat v ČR za nový trend. Většina vlastivědných muzeí v ČR má silný sbírkový fond a velký potenciál v oblasti přírodních věd – tedy v ekologickém pilíři udržitelného rozvoje. Mohou tak dobře působit jako „ekologická“ (environmentální) centra. Bylo velkou chybou v devadesátých letech minulého století, že tento potenciál nebyl z různých důvodů plně využit. Při zpracování článku se vycházelo zejména z konceptu udržitelného rozvoje a konceptu NPM (New Public Management). Článek si klade následující dva cíle: (1) vyhodnotit roli a potenciál muzeí ve vztahu ke třem pilířům udržitelného rozvoje (ekologický, sociální, ekonomický); (2) vyhodnotit potenciál přírodovědných muzeí ve vztahu k ekologickým střediskům.
Abstract (EN): 
Most of the original history museums in the Czech Republic have a strong collection fund and great potential in the field of natural sciences – thus, partially in the environmental pillar of sustainable development. So, they can both very well and easily act as "ecological" (or rather, better said- environmental) centers. In the 1990s, it was a big mistake that this potential was not fully exploited for various reasons. The article is based on the concept of sustainable development and NPM (New Public Management). The article pursues the following two objectives: (1) To describe the situation of museums in relation to sustainable development and its pillars. (2) To evaluate the role and potential of museums in relation to sustainable development, especially in terms of the number of science museums.