OBEC JAKO STAVEBNÍK V PŘÍPRAVĚ ROZVOJOVÝCH ZÓN PRO BYDLENÍ NA PŘÍKLADU OBCE ŽLEBY

Title (EN): 
THE MUNICIPALITY AS A BUILDER IN THE PREPARATION OF DEVELOPMENT ZONES FOR HOUSING ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY ŽLEBY
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek je věnován problematice bytové výstavby podporované z veřejných prostředků v malých venkovských územích, kde je omezená nabídka pracovních příležitostí, nedostatečná dopravní obslužnost, včetně služeb pro občany. Vycházíme-li z předpokladu, že stavby pro bydlení pořizuje investor z veřejného sektoru, který musí postupovat v duchu účelnosti, efektivity a hospodárnosti, zúžíme segment výstavby na sektor nájemních bytů. Dnešnímu trhu nemovitostí dominují levnější, malometrážní byty, univerzálního designu, s možností upravitelnosti a slučování bytových jednotek a změny dispozičního uspořádání bytu v souladu s proměnlivými potřebami nájemníků. Zajímavým modelovým projektem a zároveň jednou z cest k pořízení kvalitního a finančně dostupného bydlení se stala výstavba pečovatelských bytů v obci Žleby, která patří do územně správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav ve Středočeském kraji.
Abstract (EN): 
The article is devoted to the issue of housing supported from public funds in small rural areas, where there is limited supply of job opportunities, insufficient transport services, including services for citizens. Based on the assumption that residential buildings are purchased by a public sector investor who must proceed in the spirit of efficiency and economy, we narrow the construction segment to the rental housing sector. Today's real estate market is dominated by cheaper, small-size apartments, universal design, with the possibility of adjusting and merging housing units and changing the layout of the apartment in accordance with the changing needs of tenants. An interesting model project, and at the same time one of the ways to acquire high-quality and affordable housing, was the construction of nursing flats in the municipality of Žleby, which belongs to the administrative district of Čáslav with extended competence in the Central Bohemian Region.