PŘÍMĚSTSKÝ PARK JAKO NÁSTROJ ROZVOJE PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY

Title (EN): 
PERIURBAN PARK AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF PERIURBAN LANDSCAPE
Vydání: 
Abstrakt: 
Příměstský park je v Evropě osvědčeným nástrojem rozvoje příměstské krajiny, který pomocí koordinované správy území překlenuje správní hranice a sdružuje místní aktéry. V příspěvku je věnována pozornost konceptu příměstského parku a na několika příkladech evropských příměstských parků jsou představeny hlavní principy takové správy území. Detailněji se text věnuje oblasti kolem soutoku Vltavy a Berounky na jihozápadě Prahy, kde Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) připravuje založení Příměstského parku Soutok. Cílem projektu je vedle ochrany krajiny také koordinace a podpora místních projektů, budování identity parku, rozvíjení a vzdělávání místní komunity a především tvorba krajiny, kde ekologické hodnoty jsou v rovnováze s ekonomickými a kulturně-sociálními potřebami území.
Abstract (EN): 
A Periruban Park is a recognised tool for the development of periurban landscape in Europe. With the help of coordinated management, it crosses administration borders and connects local stakeholders. This paper focuses on the concept of Periurban Park. Using several Periurban parks from Europe as an example, it presents the main principles of this type of management. In detail, the paper focuses on the area around the confluence of Vltava and Berounka Rivers, located in the south-west of the capital city of Prague. Here, the Prague Institute of Planning and Development is preparing an establishment of the Periurban Park Confluence. Apart from landscape protection, the goals of the project are coordination and support of local projects, building of the park’s identity, development and education of the local community and especially creating a landscape where natural values are in balance with economical and sociocultural needs of the area.