CESTOVNÍ RUCH JAKO JEDEN Z NÁSTROJŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VENKOVA

Title (EN): 
TOURISM AS ONE OF THE TOOLS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Vydání: 
Abstrakt: 
Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. Současně jsou již některé lokality přetížené a negativně se projevují na životním prostředí, krajině i na životu místních obyvatel. Je proto zapotřebí usměrňovat tzv. „mass tourism“ a vytvářet podmínky pro uplatnění nových trendů v nabídce tuzemského cestovního ruchu. Jednou z možností je venkovský šetrný turismus.
Abstract (EN): 
Tourism has a very positive impact on economic growth and employment at the national and regional level. At the same time, some localities are already congested and have a negative effect on the environment, the landscape and the lives of local people. Therefore, it is necessary to regulate the so-called "Mass tourism" and create conditions for the application of new trends in the offer of domestic tourism. One of the possibilities is rural eco-tourism.