HODNOTENIE ROZVOJA VYBRANÝCH REGIÓNOV NA SLOVENSKU: ŠTÚDIA EFEKTÍVNOSTI VÝKONU KOMPETENCIÍ STAVEBNÝCH ÚRADOV

Title (EN): 
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF SELECTED REGIONS IN SLOVAKIA: A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PERFORMING THE COMPETENCES OF BUILDING AUTHORITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Výkon stavebných kompetencií obcí v Slovenskej republike bol delegovaný zo štátnych orgánov na obce bez ohľadu na ich veľkosť. Mnohé obce preto využívajú zákonnú možnosť vytvárania spoločných stavebných úradov. Výskumom rozvoja vybraných regiónov- Nitriansky a Košický kraj sme kladne identifikovali zosúladenie priorít národnej stratégie regionálneho rozvoja SR s prioritami stratégie EÚ. Kvalitatívny výskum hodnotenia stavebných kompetencií v 652 obciach preukázal ich nespokojnost s finančním pokrytím kompetencií zo strany štátu. Kvantitatívny výskum bol realizovaný na údajoch 105 stavebných úradov zastrešujúcich 745 obcí. Kvantitatívna analýza efektívnosti výkonu stavebných kompetencií obcí vybraných regiónov preukázala, že spoločné stavebné úrady sú v priemere menej efektívne ako samostatné stavebné úrady. Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 majú prejsť stavebné kompetencie z obcí späť na štát, avšak výkonnosť okresných úradov pri výkone stavebnej kompetencie by bola o 56,6 percentuálneho bodu horšia.V tejto skutočnsti vidíme negatívum v podpore a udržateľnosti stavebného sektora v regiónoch SR.
Abstract (EN): 
Municipalities' construction competencies in the Slovak Republic were delegated from state authorities to municipalities regardless of their size. Therefore, many municipalities use the legal possibility to create joint building offices. By researching the development of selected regions - the Nitra and Košice regions, we positively identified the alignment of the priorities of the national strategy of regional development of the Slovak Republic with the priorities of the EU strategy. Quantitative research was carried out on data from 105 building authorities that covered 745 municipalities. Quantitative analysis of municipal effectiveness of the construction competencies of municipalities in selected regions has shown that joint building authorities are, on average, less efficient than independent building authorities. According to the Program Statement of the Government of the Slovak Republic for the years 2020-2024, construction competencies are to be transferred from municipalities back to the state. However, the performance of district offices in exercising construction competence would be 56.6 percentage points worse in the regions of the Slovak Republic.