APLIKACE METODY GEODESIGNU V PROSTŘEDÍ ARCGIS GEOPLANNER

Title (EN): 
APPLICATION OF GEODESIGN IN ARCGIS GEOPLANNER
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem geodesignu je zlepšit efektivitu územního plánování, začlenit do jeho procesu všechny zainteresované strany, a přitom využívat moderní výpočetní technologie jako podporu při rozhodování. Jednou z využitelných technologií je webová aplikace ArcGIS GeoPlanner od společnosti Esri, jejíž vývoj byl založen na myšlenkách geodesignu. V prezentovaném výzkumu byly vytvořeny tři ukázkové případové studie (Hlivice, Olomouc – Velkomoravská a Jihlava) založené na reálných problémech, které byly vybrány s ohledem na co největší využití potenciálu aplikace. Ve všech případových studiích byla metoda geodesignu úspěšně využita a vyplývají z toho následující zjištění. Aplikace ArcGIS GeoPlanner poskytuje podporu a intuitivní prostředí pro prvotní obecnou fázi studií. Metoda geodesignu je užitečným přístupem, který lze aplikovat v praxi územního plánování, např. při tvorbě územních studií nebo dalších podkladových materiálů. Metodou je poskytován volný rámec, který není vázán na specifické použití nástrojů. Tento rámec lze během práce flexibilně upravovat a reagovat okamžitě na změny a požadavky.
Abstract (EN): 
The aim of geodesign is to improve the efficiency of spatial planning, to include all stakeholders in the process, while using modern information technologies as a support for decision-making. One of the usable technology is Esri's application ArcGIS GeoPlanner, whose development was based on geodesign ideas. In this research, three case studies (Hlivice, Olomouc – Velkomoravská and Jihlava) were created. In all the case studies, the geodesign method was successfully used and the following findings emerge. The ArcGIS GeoPlanner application provides a supportive and intuitive environment for the initial general phase of the studies. The geodesign method is a useful approach that can be applied in spatial planning, for example in the creation of spatial studies. The method provides a loose framework that is not tied to the specific use of tools. The framework can be flexibly adapted during the work and can immediately respond to changes and requirements.