Konference REGIONÁLNÍ POLITIKA NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ

Ve čtvrtek 29. května 2014 se v Rytířském sále Zámku v Pardubicích konala konference Regionální politika na prahu nového programovacího období, která se zařadila do série každoročních konferencí organizovaných obecně prospěšnou společností Civitas per Populi a Vysokou školou regionálního rozvoje Praha na jednotící téma Regionální politika mezi teorií a praxí.

Nad konferencí stejně jako v minulém roce převzal osobní záštitu místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu města a obcí ing. Oldřich Vlasák. Přestože se pan europoslanec nemohl osobně zúčastnit jeho poselství na téma Evropské fondy - koheze nebo kompenzace? přečetla zúčastněným asistentka. Čestným hostem konference byl náměstek primátora pro rozvoj města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Odbornou garantkou konference byla doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost Vysoké školy regionálního rozvoje Praha.

Vlastní obsahová část konference byla po odborné stránce výborně obsazená, počínaje zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj Františkem Kubešem, který hovořil o Aktuálním stavu příprav ČR (MMR) na programovací období 2014-20, přes Ing. Davida Koppitze ze společnosti MEPCO, který se věnoval postavení a příležitostem pro Obce v novém programovacím období. Mgr. Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátorky města Pardubice se věnoval specifické otázce ITI (Integrovaných územních investic) a Mgr. Viktor Jaroš, vedoucí odboru řízení programu Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pohovořil o Přípravě krajů na nové programovací  období EU 2014+. Příspěvek o Regionální inovační strategii v duchu Inteligentní specializace měl Ing. Pavel Šubrt, odborný konzultant CIRI Hradec Králové a dopolední blok zakončila Ing. Veronika Müllerová, pověřená řízením samostatného oddělení přípravy nového programovacího období MŽP, která informovala o aktuálním stavu přípravy Operačního programu Životní prostředí.

Odpolední část zahájila RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí Centra rozvoje a inovací CIRI Hradec Králové referátem na téma Příprava Královéhradeckého kraje na nové programovací  období EU 2014+, jejíž téma teritoriálně doplnil Ing. Jiří Svátek vedoucí Odboru rozvoje města Hradce Králové referátem na téma Příprava Hradecko- pardubické aglomerace na nové programovací  období EU 2014+. Závěr konference pak patřil vystoupením Mgr. Petra Kulíška z MAS Nad Orlicí, který se věnoval problematice Přípravy MAS na nové programovací  období EU 2014+ a Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. z Vysoké školy regionálního rozvoje Praha, který otevřel velmi významné téma Resilience a adaptace měst jako nová výzva pro programovací období 2014+.

Řada významných osob z MMR nebo z řad poradců a organizátorů procesů, programů, studií, regionálních organizátorů operačních programů a dalších tak nejen přednesla, ale i vyslechla informace z úst povolaných a v kuloárech se pak diskutovaly některé doslova „podpultové“ informace o novém programovacím období do roku 2020 a jeho náplni, což řadu účastníků nadchlo, protože informace jsou největší devizou podobných akcí.

Sečteno podtrženo, program silný a nabitý, čas velmi stísněný a regionální rozvoj mezi teorií a praxí naplněný. Nezbývá než počkat na letní číslo stejnojmenného časopisu, které přinese prezentace a související referáty a těšit se na příští konferenci s dalšími tématy z praxe regionálního rozvoje.

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.