Vyhodnocení udržitelného rozvoje v územním plánování

Title (EN): 
Evaluation of sustainable developement in landscape planning
Vydání: 
Abstrakt: 
Práce se zaměřuje na metodiky vyhodnocení udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů použitých na úrovni obvodů obcí s rozšířenou působností. Jejím cílem je zhodnocení těchto metodik a navržení vhodné metodiky, včetně navržení sady indikátorů ke sledování. Výstupem práce je aplikace navržené metodiky na konkrétním případu.
Abstract (EN): 
The work is focused on methods of the evaluation of sustainable developement in the planning analytic materials used by the districts of municipalities with extended competence. Its aim is to evaluate these methods and propose appropriate method, including the draft set of indicators to monitor. The result is application of the proposed method on the case.