Články autora

Práce se zaměřuje na metodiky vyhodnocení udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů použitých na úrovni obvodů obcí s rozšířenou působností. Jejím cílem je zhodnocení těchto metodik a navržení vhodné metodiky, včetně navržení sady indikátorů ke sledování. Výstupem práce je aplikace navržené metodiky na konkrétním případu.