Regionálne disparity v priestore krajín V4 a hnacie sily rozvoja

Title (EN): 
Regional disparities in V4 countries and development powers
Vydání: 
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
V ére súčasnej globalizácie, ekonomiky jednotlivých regiónov začínajú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu, ako národná ekonomika celej krajiny. Priestorový rozvoj, či naopak úpadok v jednotlivých regiónoch v rámci krajín V4 dokáže významným spôsobom ovplyvniť makroekonomickú výkonnosť hospodárstva krajiny ako celok. V rámci regionálnej štruktúry krajín V4, existujú pomerne značné rozdiely v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov, čo môže byť podmienené i priestorovým aspektom územia. Priestorové väzby medzi regiónmi ovplyvňujú lokalizáciu výrobných faktorov na svojom území v zmysle ich koncentrácie v rozvinutých regiónov a dekoncentrácie zo zaostávajúcich regiónov, alebo ich koncentrácie len v určitých oblastiach zaostávajúcich regiónov. Lokalizačné podmienky ďalej ovplyvňujú vznik a koncentráciu rôznych firemných odvetví v priestore regiónu a vedú k multiplikácii výrobných a obchodných väzieb. Vďaka pôsobeniu týchto väzieb dochádza ku kumulácii finančného kapitálu a tvorbe kapitálových kapacít, ktoré umožňujú prelievanie obchodných väzieb cez regionálne a národné hranice štátu. Regionálny export sa tak stáva zdrojom dôchodku s vysokou pridanou hodnotou, ktorý pozitívne vplýva na hospodársky rast a rast konkurencieschopnosti regiónu. Príspevok sa zaoberá analýzou územnej previazanosti ekonomík regiónov v rámci krajín V4, ktorú možno na základe empirických výsledkov skúmania hodnotiť ako štatisticky významnú. K uvedeným výsledkom taktiež prispieva výberové skúmanie exportnej pozície Slovenskej republiky, identifikujúce významne exportujúce odvetvia, ktoré prispievajú ku kladnému saldu platobnej bilancie bežného účtu regiónu a tým pádom k regionálnemu dôchodku a rozvoju.