Přírodní infrastruktura území v organismu města

Title (EN): 
Natural Infrastructure of Areas in the Organism of a City
Vydání: 
Abstrakt: 
Evropská komise na svém zasedání dne 6. 5. 2013 přijala usnesení COM(2013) 249 ke svému opatření „Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital“. Příspěvek analyzuje požadavky na skladebné části systémů zeleně v sídlech i v krajině tak, jak jsou v různých podobách uplatňovány v územních plánech českých a moravských měst. Zde zejména o ty jejich vlastnosti, kterými systémy zeleně poskytují významné urbanistické a ekosystémové služby. Srovnává účinky různého prostorového uspořádání skladebných prvků v organismu města a vysvětluje důvody jejich rozdílné funkčnosti.
Abstract (EN): 
At its session of May 6, 2013 the European Commission adopted the COM(2013) 249 Decision to its measure of “Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital”. The paper analyses the requirements for components of greenery systems in built-up areas as well as in landscape, and the various forms in which they are applied in spatial plans of Czech and Moravian cities and towns. It focuses specifically on those characteristics of greenery systems that provide key urban and ecosystem services, and compares the effects of different spatial arrangement of the components in the organism of a city or town, and explains the reasons for their varying functionality.